Till innehåll på sidan

Att kommunicera brandskydd : vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Att kommunicera brandskydd : vägledning för riktade kommunikationsinsatser

Detaljer

Att kommunicera brandskydd : vägledning för riktade kommunikationsinsatser
Publikationsnummer
MSB948
ISBN-nummer
978-91-7383-624-1
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
54 s.
Pris
0 kronor
En stor del av de bränder som inträffar i byggnader sker i
bostäder. Det är äveni bostäder som personer i störst
utsträckning skadas eller omkommer i bränder.
Historiskt har det brandförebyggande arbetet på lokal nivå
skett genom tillsyn överbrandskyddet i allmänna byggnader
tillsammans med utbildnings- och informationstillfällentill
allmänheten om hur man skyddar sig vid brand. Trots dessa
insatser sesinte någon större ändring i
dödsbrandsstatistiken. Detta talar för att det förebyggande
arbetet behöver utvecklas och att en viktig del i det är att
genomföra mer riktadekommunikationsinsatser mot en avgränsad
målgrupp.
Under 2014 lät MSB, inom ramen för Aktiv mot brand, genomföra
en basmätning avprivatpersoners kunskap om, och inställning
till, brand och brandskydd. Undersökningenvisar en viss
skillnad mellan det ansvar som de flesta upplever att de har
för sitt eget brandskydd och den kunskap som finns om bränder
och brandskydd.Exempelvis är det nio av tio som uppfattar
att de själva, eller någon i hushållet, hardet största
ansvaret för brandskyddet, samtidigt som det endast är en av
fyra somvet vad de ska göra om det börjar brinna. De flesta
tycker dock att det är viktigt att vetahur man kan förebygga
brand och hur man ska agera om brand uppstår. Däremotär det
endast en av tio som är oroliga för att drabbas av brand i
hemmet, och ytterstfå tror att det finns en reell risk att
drabbas. En slutsats som kan dras är att de flestaser brand
som något som drabbar andra men inte en själv. Detta påverkar i
sin turmottagligheten för brandskyddsinformation.
Redan för ett antal år sedan började vissa räddningstjänster
arbeta för att ökakunskapen om brandrisker och brandskydd i
bostäder. Detta gjordes genom såkallade hembesök. 2012
utvärderade MSB arbetsmetoden, och resultatet visade att
metoden gör skillnad. De hushåll som intervjuats och som haft
hembesök har fåttnya kunskaper och detta har också till viss
del förändrat deras beteende. Informationensprids också
vidare, både inom och utanför familjen.
Syftet med den här vägledningen är att den ska inspirera och
stödja arbetet pålokal nivå så att fler riktade
kommunikationsinsatser startas upp och blir genomförda.Vårt
mål är att det bidrar till att stärka det lokala
brandförebyggande arbetetsom vi ser behöver vila på tre ben:
fortsatta kampanjer inom ramen för dennationella
informationsinsatsen, att identifiera och sätta in åtgärder hos
särskiltriskutsatta samt den uppsökande verksamhet som
beskrivs i denna vägledning.Dessa tre delar är det som vi
numera benämner som konceptet Aktiv mot brand.
Vägledningen är skriven av Räddningstjänsten Syd på uppdrag
av MSB. RäddningstjänstenSyd har även bidragit med bilder
samt de flesta av de bilagor som dethänvisas till i
vägledningen.
Även Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Sotning och
ventilation Karlstad ABhar bidragit i arbetet. Dessa har
beskrivit det samarbete de har som innebär att
brandskyddskontrollanter informerar om brandskydd i samband med
de brandskyddskontrollersom genomförs av eldstäder i
bostäder. Räddningstjänsten Karlstadsregionenhar även
bidragit med vissa bilagor till vägledningen. Sotning och
ventilationKarlstad AB har bidragit med bilder att använda i
materialet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan