Till innehåll på sidan

Konceptuell grund

För att hantering av samhällsstörningar ska ske effektivt behövs en gemensam förståelse för de begrepp vi aktörer utgår ifrån när vi tänker och kommunicerar. Vi behöver ett gemensamt språk. Den konceptuella grunden innehåller definitioner och fördjupningar av viktiga begrepp men också av beskrivningar av hur begrepp hänger ihop.

Vidareutvecklingen fortsätter - hjälp oss!

Nästa öppna remiss äger rum den 12 juni till den 12 september.

Tack till alla som tyckt till om våra produkter under den öppna remissen 14 december till 7 februari. Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder fortsätter framåt. Nu pågår arbetet med att arbeta in alla synpunkter och färdigställa våra produkter inför nästa öppna remiss i juni.

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Centrala koncept - En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning

Den här texten innehåller några av de mest centrala termerna och begreppen inom området samverkan och ledning, samt hur de hänger samman. Texten har fokus på att förklara begreppen och skapa en förståelse för kunskapsområdet.

Konceptuell grund - Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning

Termer och begrepp som tas upp är:

 • systemperspektiv
 • samhällsstörning
 • inriktning
 • samordning
 • generella aktiviteter för att medvetet åstadkomma inriktning och samordning
 • ledning
 • samverkan
 • övrigt inflytande

Centrala koncept - Praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning

Texten ger utifrån två scenarier praktiska exempel på termer och begrepp från texten Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning.

Centrala koncept - Praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning

FAQ till Centrala koncept - En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning

FAQ:n ger svar på frågor som vi tror kan uppkomma när man läser texten Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning. Ta gärna del av FAQ:n innan du formulerar eventuella remissynpunkter.

Till frågor och svar om sammanfattning av Centrala koncept

Början till termbank

De här termerna kan ses som en början till en termbank som kommer att fyllas på under arbetets gång.

 • Början till termbank

   

  Term Definition
  Inriktning

  Inriktning handlar om att se till att rätt saker blir gjorda. Det kan formuleras i form av mål och avsikt.

  Viktigt om inriktning:

  • Den inriktning som vi vill att en verksamhet ska ha beskriver dels målet vi vill uppnå, dels övergripande vad vi ska göra för att uppnå målet.
  • När resurserna agerar i praktiken behöver vi bedöma den inriktning som faktiskt uppnås. Det ger en bild av vart vi är på väg.
  • Inriktning handlar om övergripande riktning snarare än om detaljer

  Ledning

  Ledning innebär att inriktning och samordning uppnås med utgångspunkt i en förutbestämd beslutshierarki.

  Lägesbild

  Lägesbild är urval av information som sammanställs i form av beskrivningar och bedömningar av läget för att ge överblick, förståelse och underlag till beslut och åtgärder.

  Samhällsstörning

  En samhällsstörning är de konsekvenser som uppstår på grund av händelser som påverkar samhällets skyddsvärden negativt.

  Samordning Samordning är att använda rätt resurser för att göra rätt saker på rätt plats i rätt tid.
  Samverkan Samordning är att använda rätt resurser för att göra rätt saker på rätt plats i rätt tid. Samverkan definieras här som att i ett sammanhang där ingen har mandat att bestämma över någon annan åstadkomma inriktning och samordning genom informationsdelning och överenskommelser.

Fortsatt arbete med utveckling av konceptuell grund

Texten kommer kompletteras med fördjupade resonemang kring vissa begrepp, termbanken kommer att utökas och faktiska exempel kommer att finnas för att skapa en förståelse för innebörden av begreppen när och hur de ska användas.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan