Till innehåll på sidan

Konceptuell grund

För att hantering av samhällsstörningar ska ske effektivt behövs en gemensam förståelse för de begrepp vi aktörer utgår ifrån när vi tänker och kommunicerar. Vi behöver ett gemensamt språk. Den konceptuella grunden innehåller definitioner och fördjupningar av viktiga begrepp men också av beskrivningar av hur begrepp hänger ihop.

Vidareutveckling pågår - hjälp oss!

Öppen remiss 14 juni till 22 september

Arbetet med att vidareutveckla Gemensamma grunder har kommit halvvägs. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Nu öppnar vi upp för alla användare av Gemensamma grunder att tycka till om utkasten på de första leveranserna. De leveranser som är på öppen remiss har en orange ruta i inledningen. Du får också gärna titta på helheten, det vill säga utformningen på ramverket. Använd dokumentet i länken nedan för att lämna dina synpunkter.

Så lämnar du synpunkter

Mall för att lämna synpunkter

Sammanfattning av Centrala koncept - En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning

Den här sammanfattningen innehåller några av de mest centrala termerna och begreppen inom området samverkan och ledning, samt hur de hänger samman. Texten har fokus på att förklara begreppen och skapa en förståelse för kunskapsområdet.

Sammanfattning av Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning

Termer och begrepp som tas upp är:

 • systemperspektiv
 • inriktning
 • samordning
 • generiska aktiviteter för att medvetet åstadkomma inriktning och samordning
 • ledning
 • samverkan
 • övrig styrning

Framöver kan texten komma att fyllas på med ytterligare delar och flera av termerna och begreppen kommer att fördjupas i separata dokument.

Centrala koncept - Praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning

Texten ger utifrån två scenarier praktiska exempel på termer och begrepp från texten Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning.

Centrala koncept - Praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning

FAQ till Sammanfattning av Centrala koncept - En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning

FAQ:n ger svar på frågor som vi tror kan uppkomma när man läser texten Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete inom området samverkan och ledning. Ta gärna del av FAQ:n innan du formulerar eventuella remissynpunkter.

Till frågor och svar om sammanfattning av Centrala koncept

Början till termbank

En av leveranserna från vidareutvecklingen av Gemensamma grunder kommer att bli en termbank med de mest centrala termerna inom området samverkan och ledning. De här termerna kan ses som ett allra första embryo till en sådan termbank, som sedan kommer att fyllas på under arbetets gång.

 • Början till termbank

   

  Term Definition
  Inriktning -
  Avsedd inriktning Med avsedd inriktning menas här en beskrivning av vad som ska åstadkommas.
  Faktisk inriktning Med faktisk inriktning menas här ett agerande mot ett mål.
  Samordning Samordning innebär att rätt resurser gör rätt aktiviteter på rätt plats i rätt tid.
  Samverkan Samverkan definieras här som att i ett sammanhang där ingen har mandat att bestämma över någon annan åstadkomma inriktning och samordning genom informationsdelning och överenskommelser.
  Ordinarie samverkan Ordinarie samverkan innebär att representanter från olika organisationer delar information för att förstå situationen, förbättra/främja det egna arbetet, och identifiera behöv av särskild samverkan (se nedan).
  Särskild samverkan Om arbetet utifrån ordinarie samverkan leder till en tolkning av att ett flertal organisationer tillsammans behöver ta fram och arbeta utifrån en önskad inriktning, och möjligen också en gemensam plan, blir det aktuellt med vad som kallas särskild samverkan. (kommer språkligt justeras)
  Samhällsstörning Översyn pågår

Fortsatt arbete med utveckling av konceptuell grund

Texten kommer kompletteras med fördjupade resonemang kring vissa begrepp, termbanken kommer att utökas och faktiska exempel kommer att finnas för att skapa en förståelse för innebörden av begreppen när och hur de ska användas.

Senast granskad: 16 juni 2023

Till toppen av sidan