Till innehåll på sidan

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 : Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 : Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012

Detaljer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 : Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012
Publikationsnummer
MSB373
ISBN-nummer
978-91-7383-214-4
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
76 s.
Pris
0 kronor
MSB
har till regeringen i enlighet med ett särskilt uppdrag redovisat en
uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Under 2011 har anslag 2:4
Krisberedskap finansierat verksamhet motsvarande 1 126 mnkr.

Anslag
2:4 Krisberedskap har fördelats till centrala myndigheter, länsstyrelser,
kommuner, landsting, frivilliga försvarsorganisationer och forskning och
satsningarna ska bidra till att stärka samhället samlade krisberedskap och
förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser. 

Regeringen
har i olika sammanhang slagit fast vikten av samverkan i krishanteringen. En
förutsättning för att samverkan vid hanteringen kan komma till stånd är att
samverkan också sker i det förebyggande och förberedande skedet.

Anslag
2:4 Krisberedskap är en katalysator för samverkan och gemensam utveckling av
samhällets förmåga. Uppföljningen visar att anslaget under 2011 i hög grad har
bidragit till att samordning och samverkan kommit till stånd mellan olika
aktörer i det förebyggande och förberedande skedet.  De satsningar som genomförts under 2011 med
stöd av anslaget har bidragit till att stärka förmågan på central, regional,
och lokal nivå.

Ett
tydligt medvärde med anslag 2:4 är att det i hög grad medverkar till att
samordning och samverkan kommer till stånd också på sådana områden där ingen
enskild aktör har ett ansvar och att det stimulerar till samverkan. MSB bedömer
att anslaget fungerar som ett viktigt incitament för att stärka arbetet med
gemensamma initiativ, samtidigt som det medför en mer effektiv användning av
statens resurser då det motverkar dubbelarbete och stimulerar samarbete.


den centrala och regionala nivån har de finansieringsprinciperna som gäller
från år 2010 ännu inte fått fullt genomslag, utan anslaget finansierar inom
vissa områden en stor del av myndigheternas krisberedskapsarbete.

Det
finns utrymme för en mer effektiv användning av anslaget när det gäller
kommuner och landsting. MSB menar att den s.k. kommunöverenskommelsen som
ligger till grund för finansieringen av kommunernas krisberedskap behöver ses
över. MSB kommer under 2012 att tillsammans med länsstyrelserna utveckla
arbetet med uppföljningen av kommunerna. Bland annat behöver kopplingen till
risk- och sårbarhetsanalys och förmågebedömning ytterligare förtydligas.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan