Till innehåll på sidan

Ändrade roller inom handeln efter brexit

Sedan den 1 januari 2021 räknas Storbritannien och Nordirland (UK) som ett tredjeland, vilket påverkar all handel med UK. Den här informationen fokuserar endast på förändringarna som berör de produktregler som MSB ansvarar för: pyrotekniska artiklar och ammunition, gasanordningar och aerosolbehållare.

Den som köper produkter från Storbritannien (UK) är importör till unionsmarknaden, vilket innebär ett mycket större ansvar för produkterna än före brexit då man var distributör. En tillverkare som anlitat ett anmält organ i UK måste också agera, eftersom utträdet ut EU påverkar de anmälda organens behörigheter.

Importörens ansvar är större än distributören

Om du köper in produkter direkt från UK är du i allmänhet importör. Det är importörens ansvar att säkerställa att de produkter som förs in på EU:s inre marknad uppfyller kraven i regelverket.

Som importör av följande produkter ska du särskilt uppmärksamma följande.

  • För pyrotekniska artiklar och ammunition, ditt utökade ansvar enligt 5 kap. 6 - 11 §§ MSBFS 2015:6.
  • För gasanordningar, ditt utökade ansvar enligt artikel 9 i EU-förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen.
  • För aerosolbehållare, ditt utökade ansvar enligt 3 § MSBFS 2018:1, om aerosolbehållare.

MSBFS 2015:6 föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition2016/426 om anordningar för förbränning om gasformiga bränslen på EUR-Lex webbplatsMSBFS 2018:1 föreskrifter om aerosolbehållare

Tillverkare som anlitat anmält organ i UK

Om du är tillverkare inom EU har inte din roll förändrats, men behörigheten hos det anmälda organet du anlitat för typkontroll och produktionskontroll kan ha förändrats och då måste du agera.

  • Om du har anlitat ett anmält organ i UK för EU-typkontroll av dina produkter, ska du antingen se till att EU-typintyget förs över till något annat anmält organ inom EU eller anlita något annat anmält organ inom EU för en ny EU-typkontroll för att få fortsätta sälja inom EU.
  • Om du har anlitat ett anmält organ i UK för produktionskontroll av dina produkter behöver du även då anlita ett annat anmält organ inom EU.

SWEDAC har fördjupad information om hur brexit påverkar anmälda organ, ackrediterade organ och tillverkare på sin webbplats

Ytterligare förändringar i handeln på grund av brexit

All handel med UK har påverkats vid deras utträde ur EU. Det som tidigare var handel inom EU har i och med brexit blivit import och export, vilket påverkar många olika perspektiv i handeln. Kommerskollegium har sammanställt andra förändringar, till exempel ändrade regler om tullavgifter.

Storbritannien - avtalet efter Brexit på Kommerskollegiums webbplats

Senast granskad: 12 april 2022

Till toppen av sidan