Till innehåll på sidan

Översvämningskarteringar

MSB:s översvämningskarteringar visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå.

Översvämningsområden

I MSB:s portal för översvämningshot går det både att titta på och ladda ned data om översvämningar, exempelvis GIS-skikt och rapporter.

Översvämningsportalen

Kartering underlättar planering

Syftet med översvämningskarteringarna är att underlätta planeringsarbetet inom exempelvis kommuner och länsstyrelser, och vara ett hjälpmedel för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser och ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen.

Rapporter

Vattnets utbredning vid olika flöden

Översvämningskarteringarna är framtagna med Sveriges nya nationella höjddata som underlag och visar vattnets utbredning för flera olika flödessituationer.

  • 50-årsflöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 50 år. Detta flöde har endast karterats för de orter som pekats ut enligt förordningen om översvämningsrisker.
  • 100-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år.
  • 200-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 200 år.
  • Beräknat högsta flöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt uppskattat ett 10 000-årsflöde).

Karteringarna med klimatanpassade 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en förväntad situation år 2100.

MSB har hittills karterat cirka 75 vattendrag. Prioriteringen av de vattendrag som karterats har gjorts av MSB i samråd med SMHI och länsstyrelserna.

Hydraulisk modell

Översvämningskarteringen görs med en hydraulisk modell som även kan användas för att ta fram scenarier för andra flöden. Modellerna kan hämtas via portalen för översvämningshot.

Hotkartor för översvämning från stora sjöar

Några av de identifierade områdena är lokaliserade vid en stor sjö och kan även komma att påverkas av en eventuell översvämning från sjön. För dessa orter har även hotkartor som visar översvämningsutbredningen och vattendjupet från sjön tagits fram, för att beskriva hela hotbilden av en översvämning för området.

Dessa kartor har framställts med en enklare metodik och vattennivåer för sjön vid olika vattenstånd har lagts ut på den digitala höjdmodellen, vilket medför att alla ytor där vattennivåerna har en högre nivå än markytan redovisas.

Hotkartor för kustöversvämning

Vid översynen av områden med betydande översvämningsrisk under cykel 2 har kustöversvämningar analyserats. 18 områden utmed kusten har identifierats ha betydande översvämningsrisk. Hotkartor för de identifierade områdena finns i översvämningsportalen.

I översvämningsportalen finns även utbredningsskikt som visar översvämmad mark vid ett havsvattenstånd från 1 m till 5 m i RH 2000 för hela Sveriges kust.

Rapporter som redovisar beräkningar av extremvattenstånd för områdena

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan