Till innehåll på sidan

Frågor och svar om ramverket

Syftet är att vi ska ha en enhetlig kommunikation kring ramverket samt att med denna FAQ förebygga osäkerhet och frågor som dyker upp. Sidan kommer kontinuerligt att uppdateras efter nya behov och frågor som dyker upp.

Frågor och svar - allmänt

 • Varför vidareutvecklas Gemensamma grunder?

  De Gemensamma grunderna har fått ett brett genomslag inom svensk beredskap genom bred implementering. Samtidigt finns utvecklingsbehov som är viktiga att åtgärda.

  Sedan de gemensamma grunderna lanserades 2014 har utveckling skett i beredskapssystemet, både genom:

  • praktisk tillämpning av Gemensamma grunder,
  • erfarenheter från flera större samhällsstörningar (som hanteringen av covid-19) men också,
  • från ett ökat behov av att samverkan och ledning ska bedrivas inom totalförsvaret.
 • Varför kallas Gemensamma grunder för ett ramverk?

  Det grundar sig i tre behov:

  • Att kunna kommunicera Gemensamma grunder på ett tydligt och begripligt sätt.
  • Att ge stöd för både tillämpning och vidareutveckling genom att påvisa en röd tråd genom de olika produkterna.
  • Att den totala leveransen, det vill säga slutprodukten, blir mer normerande än vad Gemensamma grunder varit tidigare.
 • Hur kan jag läsa ramverket (läsanvisning?)

  Ramverket är uppbyggt som olika moduler på webben. Det innebär att du kan läsa de olika delarna utifrån ditt behov. Om du vill få en god förståelse för hur helheten hänger samman rekommenderar vi att du börjar med utgångspunkter, därefter konceptuell grund, vidare till förhållningssätt, sedan arbetssätt och sist rutiner och checklistor.

  Har du behov av att läsa om arbetssätt direkt är det helt ok att börja där och du kan känna dig trygg i att det är en del av helheten i ramverket.

 • Hur ska ramverket användas?

  Ramverket ska användas som ett stöd vid förberedande planering av aktörsgemensam hantering av samhällsstörningar men också som ett stöd vid faktisk hantering vid samhällsstörningar.

 • Är det ok att frångå ramverket?

  Ramverket i sin helhet är inte tvingande med undantag för vissa delar, såsom inkluderad lagstiftning. Däremot är ramverket som helhet normerande och kommer underlätta aktörsgemensam planering inför och under hantering av samhällsstörningar.

  Förutom fördelen att ramverket presenterar en sammanhängande helhet, har det tagits fram tillsammans med många olika aktörer i beredskapssystemet. Ramverken blir således en gemensam samlingspunkt i vårt beredskapssystem.

 • Hur hänger de olika delarna i ramverket ihop?

  Kortfattat kan man säga att basen är nivån konceptuell grund (vårt gemensamma språk), som i sin tur ger förhållningssätt som leder vidare till arbetssätt och nivån rutiner och checklistor. Utgångspunkter är sånt som det är bra att ha förståelse för att kunna ta till sig alla fyra nivåer i ramverket.

 • Hur hänger den egna organisationens arbete (till exempel med stab) ihop med ramverket?

  Det ser olika ut beroende på hur ni arbetar inom den egna organisationen och vilken förståelse det finns för utgångspunkterna, tänkandet och arbetssätten för samhällets samlade hantering av samhällsstörningar. Vid en aktörsgemensam hantering ska den egna organisationens arbete bidra till den samlade gemensamma hanteringen.

 • Vad finns inte i ramverket idag?

  Ramverket är under uppbyggnad så vi kommer under 2024 fylla på med leveranser inom alla fyra nivåer, konceptuell grund, förhållningssätt, arbetssätt, rutiner och checklistor.

  Ramverket beskriver heller inte hur du ska jobba med egen ledning i din egen organisation. Utan det fokuserar på det aktörsgemensamma arbetet under en samhällsstörning.

  För stöd kring det aktörsinterna, se vårt stödmaterial kring stab

 • Gäller innehållet i ramverket både vid olyckor, kriser och ytterst krig?

  Ramverket gäller både för arbete med krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att det gäller även för de aktörer som arbetar med civil beredskap vid ytterst krig.

 • Hur ger ramverket effekt vid hantering av samhällsstörningar?

  Det ger effekt genom att vi utgår från samma ram, det vill säga:

  • Aktörsgemensamt språk för att lättare kunna förstå varandra och de problem som gemensamt måste hanteras.
  • Gemensamma förhållningsätt för att öka vår förmåga att verka tillsammans i en helhet.
  • Gemensamma arbetssätt för att underlätta effektivt resursutnyttjande av samhället samlade resurser.
  • Gemensamma checklistor och rutiner för att skapa snabbhet, trygghet och tydlighet.
 • Vilka är målgruppen?

  Ramverket riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. Med aktörer menas offentliga, privata och ideella organisationer. Det kan vara kommuner, regioner, myndigheter, frivilliga organisationer eller företag.

Frågor och svar om det nya innehållet

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan