Till innehåll på sidan

Vad är en kris?

Kriser kommer plötsligt och riskerar att få stora konsekvenser. Ofta behöver stora delar av samhället arbeta tillsammans för att snabbt försöka lösa krisen.

Säkerhetspolitik.se har lagts ned

Du har hamnat på på den här sidan eftersom webbplatsen säkerhetspolitik.se har lagts ned.

Mer information om nedläggningen och förslag på andra webbplatser

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhällets, exempelvis elförsörjningen, människors hälsa eller frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Kriser kommer ofta plötsligt och kräver snabba beslut samtidigt som man kanske inte har så mycket information om vad det är som har hänt.

Samordnade åtgärder

I arbetet med samhällets krisberedskap är kris ett tillstånd i samhället där konsekvenserna av en händelse är så svåra och allvarlig att de vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen.
För att hantera krisen krävs därför insatser samordnade åtgärder från en lång rad aktörer som kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, företag och kanske från regeringen. Det kan också bli så att Sverige måste begära stöd och resurser från andra länder, till exempel via EU-systemet.

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet extraordinär händelse i stället för kris. Det beror på att det finns en särskild lag som reglerar samhällets arbete med att förebygga och hantera kriser där begreppet extraordinär händelse används; Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Det kan till exempel vara extrem väderlek beroende på hur många som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande. Det kan även vara elavbrott, särskilt under vintern.

 

Senast granskad: 19 november 2021

Till toppen av sidan