Till innehåll på sidan

Fysisk planering i kommuner

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Kommunen ska arbeta på ett sätt som utvecklar goda och trygga levnadsförhållanden samt en långsiktig hållbar livsmiljö.

Kommunens planarbete styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Plan- och bygglagen på regeringens webbplatsMiljöbalken på regeringens webbplatsI kommunens planarbete samordnar kommunen de kommunala verksamhetsområdena och tar in synpunkter från kommunens förvaltningar. Räddningstjänsten är en del av den kommunala förvaltningen med särskild kompetens inom risk och säkerhet och bör därför delta aktivt i det arbete som sker inom andra kommunala verksamheter när det gäller riskhantering.

Räddningstjänsten har värdefull kunskap om olycksrisker och riskreducerande åtgärder samt kommunens resurser. Räddningstjänsten har också bred erfarenhet från inträffade olyckor, tillgång till lokal olycksstatistik och god lokalkännedom. Dessa kunskaper är viktiga att använda i fysisk planering.

Kommunala planer och MKB

När en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program så ska en miljöbedömning göras om genomförandet kan medföra en betydande miljöpåverkan. Bestämmelsen om miljöbedömningar finns i MB och innebär att kravet på att hantera riskfrågor i samhällsplaneringen tydliggjorts. Kommunens arbete med den fysiska planering finns med i den kommunala översiktsplanen och de detaljplaner som upprättas.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som speglar kommunens vision i den långsiktiga planeringen. Översiktsplanen är viktig i arbetet med att minska riskerna i en kommun. I översiktsplanen sker de övergripande övervägandena för lokalisering av nybebyggelse, ny industri, kommunikationer och andra anläggningar. I översiktsplanen redovisas områden som behöver skyddas till exempel av riksintressen enligt miljöbalken. Alla översiktsplaner ska miljöbedömas och i samband med det ska en MKB upprättas där riskerna för människors hälsa eller för miljön ska beaktas.

Detaljplan

För mer detaljerad planering av byggande upprättar kommunen en detaljplan. Detaljplanen omfattare ett begränsat område och reglerar markens användning, bebyggelse och anläggningar i detalj. En detaljplan ska alltid redovisa användning av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Planens genomförandetid samt huvudmannaskapet för allmänna platser ska också redovisas. Genomförandetiden (5-15 år) är den tid inom vilken planen normalt inte får ändras eller upphävas.

Detaljplanen medför rätt att bygga (byggrätt) i enlighet med planbestämmelserna och är därmed juridiskt bindande för enskilda och myndigheter. När kommunen har antagit detaljplanen kan enskilda och myndigheter ansöka om bygglov för att bebygga området.

Alla detaljplaner ska behovsbedömas, vilket innebär att kommunen tar ställning till om planens genomförande kan antas leda till en betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelserna är främst riksdagens och regeringens förlängda arm och genomför deras beslut. Länsstyrelsen lämnar råd och underlag till kommunernas planering och deltar i samråd kring kommunala planer. Vid dessa tillfällen ska länsstyrelsen samordna statens intressen och ta upp frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö.

Länsstyrelsen ska även pröva kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, och upphäva dessa om de befaras bli olämpliga bland annat med hänsyn till hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämningar eller erosion.

Länsstyrelsen deltar även aktivt vid andra planeringsprojekt som rör användningen av mark och vatten och har då möjlighet att lyfta fram frågor om hälsa, säkerhet och miljö. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över olika verksamheter, till exempel viss miljöfarlig verksamhet och kommunal räddningstjänst.

Allmänhetens roll

Allmänheten ska alltid beredas tillfälle att delta i planeringsprocesserna såväl översiktsplaner som detaljplaner. Allmänheten har ofta kännedom om lokala förhållanden som bör värnas eller som kan förbättras med fysisk planering. Allmänheten är därför en viktig aktör.

MSB:s roll

MSB fungerar som remissinstans för bland annat planärenden som överklagats till central nivå utifrån planprocessen i Plan- och bygglagen samt miljöbalken. Myndigheten arbetar också, tillsammans med bland andra Boverket, för att ta fram vägledning och handböcker för säkerhetsfrågor i fysisk planering.

Rapporter och publikationer

Senast granskad: 18 april 2019

Till toppen av sidan