Till innehåll på sidan

Webbplatser

MSB.se är MSB:s huvudwebbplats, men vi är naturligtvis aktiva på fler arenor på internet. Vi driver en rad webbplatser i egen regi och i samverkan med andra.

 • Krisinformation.se

  Krisinformation.se

  Webbplatsen Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur samhället hanterar olika händelser - före, under och efter en kris. Krisinformation.se riktar sig till allmänheten och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker.

  Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika områden. All information som finns på sajten är bekräftad av den som är ansvarig för frågan. Det kan vara till exempel kommuner, länsstyrelser, SOS Alarm eller nationella myndigheter, men också privata aktörer som elnätsbolag eller frivilligorganisationer.

  Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Med Krisinformation.se:s mobilapp kan läsare dessutom få information om kriser i sitt närområde till mobilen.

  Före en kris

  Före en kris förmedlar Krisinformation.se nyheter om allvarliga händelser i Sverige och utomlands, varav vissa riskerar att utvecklas till kriser. På sajten finns också information om hur myndigheter arbetar för att förebygga och hantera kriser.

  Krisinformation.se beskriver också vad de enskilda invånarna själva har för ansvar och vad de kan göra för att skydda sig före och under en kris.

  Under en kris

  Under en kris ger Krisinformation.se allmänheten en översiktlig bild av vad som har hänt genom att sammanställa och sprida information från myndigheter, kommuner och andra aktörer. Det går också att ställa frågor till redaktionen via Facebook och Twitter om händelsen.

  Efter en kris

  Efter krisen fortsätter redaktionen att beskriva vilken hjälp och stöd för den som har drabbats som finns hos myndigheter och andra aktörer.

  I redaktionens frågor och svar kan du läsa mer om Krisinformation.se, var informationen kommer ifrån och hur arbetet går till.

  Frågor och svar i Mina sidor

  Ett sätt att sprida myndighetsgemensam information på Krisinformation.se är genom frågor och svar eller en frågesamling, en så kallad FAQ. Frågor och svar om en kris eller allvarlig händelse samlas till en FAQ med verktyget Mina sidor. En FAQ kan sedan publiceras på Krisinformation.se och på andra aktörers webbplatser. 

  Tillgänglighet

  Informationen på Krisinformation.se går att ta del av på flera sätt:

  • Webbplatsen
  • Appen Krisinformation
  • RSS-flöden
  • Twitter
  • Facebook

  På Instagram delar redaktionen tips om exempelvis krisberedskap.

 • Tjugofyra7.se

  Tjugofyra7.se

  Tjugofyra7 är MSB:s tidning som finns både i tryckt form och på webben.

  Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom myndighetens ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. På tidningens webbplats finns uppdaterade nyheter, där kan du läsa senaste numret och ladda ned tidigare nummer.

  Har du några tips om vad tidningen ska skriva om, kontakta redaktionen.

  Prenumeration

  Att prenumerera på Tjugofyra7 kostar inget. Vill du prenumerera, anmäl dig med adress till redaktionen.

   

 • Cert.se

  Cert.se

  CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

  CERT-SE:s tjänster riktar sig till såväl offentlig sektor som näringslivet och till uppgifterna hör bland annat att:

  • Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
  • Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

  Ökat säkerhetsmedvetande viktigt mål

  CERT-SE strävar efter att öka IT-säkerhetsmedvetandet i Sverige genom att förmedla kunskap och fakta. CERT-SE utfärdar kontinuerligt varningar och råd om sårbarheter i våra IT-system. För detta bedrivs omvärldsbevakning av hot och säkerhetsproblem på IT-området samt ett nära samarbete och informationsutbyte med liknande nationella och internationella organisationer.

  Varje vecka sammanställs ett veckobrev med de viktigaste nyheterna på IT-säkerhetsområdet. CERT-SE skickar också blixtmeddelanden vid allvarliga IT-händelser – tjänsten är kostnadsfri och går att beställa på webbplatsen www.cert.se. På webbplatsen beskrivs också CERT-SE:s incidenthanteringsprocess som består av fem steg där varje steg innehåller frågor, aktiviteter och rekommendationer.

 • Dinsäkerhet.se

  Dinsäkerhet.se

  Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet i vardagen och riktar sig till dig som privatperson. Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö men ger dig även redskap för att kunna agera på rätt sätt vid en olycka eller en kris.

  DinSäkerhet.se är en del i MSB:s förebyggande olycksarbete där den enskilde individen är en viktig aktör för att reducera antalet olyckor och kriser i samhället.

  Målsättningen med dinsäkerhet.se är att göra dig medveten om risker för att du ska kunna fatta bra beslut. Ibland handlar det också om att fatta bra beslut för andra i din omgivning. Det kan vara i din roll som förälder, barnbarn eller fritidsledare.

 • Informationssäkerhet.se

  Informationssäkerhet.se

  Syftet med webbplatsen är att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor, men även andra typer av verksamheter har nytta av innehållet. Framför allt är webbplatsen ett sammanhållet och praktiskt stöd för dig som arbetar med systematiskt informationssäkerhetsarbete.

  På webbplatsen hittar du bland annat:

  • Metodstöd för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet
  • Vägledningar och praktiska verktyg
  • Nyheter inom området
  • Krönikor och faktafördjupningar

  Innehållet riktar sig till dig som har ett särskilt ansvar för informationssäkerheten i din verksamhet. I första hand beslutsfattare (ledning, linjeansvariga, systemägare, -förvaltare), men även säkerhetssamordnare och it-tekniker.

  Avsändare med särskild ansvar för informationssäkerhet

  Informationssäkerhet.se är en gemensam satsning av MSB, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Post- och telestyrelsen samt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Myndigheterna har alla ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet och ingår i samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI.

  MSB har det redaktionella ansvaret för Informationssäkerhet.se, men informationen tas fram i samarbete med myndigheterna i SAMFI.

   

Webbplatserna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se stängs vid årsskiftet

Den 31 december 2021 stängs webbplatserna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se. En stor del av innehållet på de båda webbplatserna kommer att flyttas till msb.se.

Du som idag länkar till dinsäkerhet.se eller säkerhetspolitik.se kommer behöva uppdatera dina länkar. På msb.se kommer det att skapas en ingång med råd för privatpersoner där det mesta från dinsäkerhet.se kommer att publiceras. Informationen från säkerhetspolitik.se komma framför allt hamna under en ingång för skolmaterial.

Vi kommer i god tid att informera på respektive webbplats om hur du länkar om till msb.se på bästa sätt.

Senast granskad: 14 januari 2020

Till toppen av sidan