Till innehåll på sidan

Trendrapport : samhällets informationssäkerhet 2012

Trendrapport : samhällets informationssäkerhet 2012

Detaljer

Publikationsnummer
MSB591
ISBN-nummer
978-91-7383-301-1
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
53 s. : ill
Pris
0 kronor
Denna rapport ger en övergripande bild av situationen på informations och cybersäkerhetsområdet, samt en bedömning av vilka förhållanden som är särskilt angelägna att uppmärksamma. Innehållet är sammanställt med utgångspunkt från den löpande omvärldsanalys som sker vid MSB och baseras främst på utvecklingen under 2011 och 2012. De utvecklingslinjer som redovisats i denna rapport ger en relativt disparat bild av den rådande situationen på informationssäkerhetsområdet. Några trender är dock tydliga. Dagens informationshantering präglas av hög förändringstakt. Framför allt är det kombinationen av växande informationsmängder, snabb övergång till centraliserade lösningar och den ökade mobiliteten bland användarna som innebär att riskbilden nu förändras, för såväl individer som organisationer och samhället i stort. Sociala nätverkstjänster är numera en del av vardagen för många människor. Leverantörerna av dessa tjänster lagrar och har tillgång till stora mängder användarinformation och personuppgifter som hanteras enligt avtal mellan leverantör och användare. Risken finns dock att denna information kan användas på sätt som användaren inte tänkt sig. Skadlig programkod är ett problem som funnits länge men till viss del finner nya former idag till följd av den ökande användarmobiliteten. Skadlig kod kan drabba alla delar av samhället, och har under det senaste decenniet vid upprepade tillfällen slagit ut verksamheten hos olika samhällsaktörer. En annan utmaning är den mer direkt it-relaterade brottsligheten. Den är ett globalt fenomen som kräver att brottsbekämpande myndigheter idag tar till ny metodik samt samverkar internationellt. Företag inom bland annat finanssektorn drabbas av kännbara kostnader till följd av it-relaterade brott. Samtidigt är mörkertalet sannolikt stort. Slutligen går det idag att se tydliga risker förknippade med den ökade integrationen och anslutningen av industriella styrsystem till olika kommunikationsnät och olika typer av inbyggda system. Eftersom sådana system används i en lång rad samhällsviktiga verksamheter, till exempel eldistribution och vattenförsörjning, är detta också ett område av säkerhetspolitisk betydelse.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan