Till innehåll på sidan

Tillsyn och marknadskontroll

Begreppet ”marknadskontroll” omfattar allt en myndighet gör för att endast korrekta produkter ska finnas på unionsmarknaden, och riktas till ekonomiska aktörer. Marknadskontroll kan vara information om produktregler, kontroll av produkter och genomdrivande av åtgärder på nationell marknad samt, för produkter med EU-gemensamma regler, samarbete med andra myndigheter för samsyn och för att genomdriva samma åtgärder på alla nationella marknader samtidigt. För nationellt reglerade produkter sker vanligen inget samarbete med andra medlemsstaters marknadskontrollmyndigheter.

Unionsmarknaden i förändring

Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020 och gick in i en övergångsperiod. Även under övergångsperioden kommer Storbritannien att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. I praktiken kommer därför ingen förändring att ske förrän 1 januari 2021 då förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är slutförda. Läs mer om hur Brexit påverkar dig som är importör eller distributör nedan.

Brexits påverkan på importörer och distributörer av produkter

MSB:s ansvar som marknadskontrollmyndighet

I korthet har MSB skyldigheten och rätten att arbeta med marknadskontroll av specifika produktgrupper som innehar vissa faror. Vilka produktgrupper som omfattas liksom vilka metoder, skyldigheter och rättigheter som står till buds anges i EU lagstiftning eller i nationell lagstiftning.

En marknadskontrollmyndighet ska ytterst hindra farliga eller felaktiga produkter tillträde till gemenskapsmarknaden eller förmå näringsidkare att korrigera alternativt ta bort felaktiga eller farliga produkter som redan finns på gemenskapsmarknaden. Produktbrister kan bero på kunniga aktörers misstag, på okunniga aktörers tillkortakommanden eller på oseriösa aktörers medvetna fusk.

I vissa fall kan information om regler och regeltolkningar ha korrigerande effekt och väljas istället för eller i kombination med kontroll av produkter. I enstaka fall måste anmälda organs beslut eller kompetens ifrågasättas, alternativt kan regler eller standarder behöva ändras eftersom de inte ger avsedd säkerhet.

MSB:s planerade och genomförda marknadskontroll finns i årliga marknadskontrollplaner. PM efter genomförd marknadskontroll finns i förekommande fall under separata rubriker i kolumn till höger.

MSB:s marknadskontrollmandat

Produkter köpta på nätet

En särskild utmaning är produkter köpta på nätet. Den stora fördelen är att varor kan beställas hem genom några klick, och i de flesta fall fungerar det bra. Den kontrollstation som marknadskontrollmyndigheter ska vara fungerar däremot inte eftersom en nationell marknadskontrollmyndighet i många fall inte kan komma i kontakt med varken säljaren eller produkterna innan de levereras.  Köparen måste därför ta ett större ansvar och själva bedöma om den produkt som ska inhandlas verkar vara säker. Det är heller inte alltid lätt för dig som köpare att förstå om du köper från en distributör eller från en marknadsplats som bara förmedlar kontakt mellan säljare och köpare. Läs om EU:s Tips for buying safe products online så att dina köp online blir köp av säkra produkter.

Tips for buying safe products online

Senast granskad: 26 januari 2021

Till toppen av sidan