Till innehåll på sidan

Anmäl bristfällig produkt

För att MSB ska kunna agera själv eller sprida information, både nationellt och inom EU, behöver vi få kännedom om bristfälliga produkter. Tillverkare, importörer och distributörer är skyldiga att anmäla egna produkter, men vi välkomnar även allmänheten att informera oss om bristfälliga produkter.

MSB kontrollerar produkter enbart inom nedanstående områden.

  • Aerosolbehållare
  • Transportabla tryckbärande anordningar, t ex engångsbehållare för gas, gasflaskor, gasolflaskor
  • Explosiva varor, t ex explosiva varor för civilt bruk; pyrotekniska artiklar som fyrverkerier mm
  • Gasapparater, som omfattas av EU-förordningen om gasanordningar eller gasapparatdirektivet
  • Gasdrivna cigarett- och brukständare och andra behållare innehållande brandfarlig gas (till och med 31 juli 2020)
  • Skorstensfria kaminer samt kaminer, element, behållare, explosionssäkra kärl för brandfarlig vätska
  • Gasolslang (till och med 31 juli 2020)

Produkter utanför MSB:s marknadskontrollområde anmäls till respektive marknadskontrollmyndighet, vilkas ansvarsområden finns beskrivet på Marknadskontrollrådet webbplats.

Myndigheternas ansvarsområden 

Så här anmäler du en bristfällig produkt

Det enklaste sättet att anmäla en bristfällig produkt är att skicka e-post till anmalan.marknadskontroll@msb.se

Observera att din e-postadress kommer att synas i anmälan som blir offentlig. Vill du vara anonym måste du göra en anmälan per telefon och begära att få vara anonym innan du presenterar dig. Våra möjligheter att agera kan minska om du väljer att vara anonym, men behöver inte göra det.

Sålt eller distribuerat en farlig produkt?

Om du är tillverkare, importör eller distributör av en produkt som kan orsaka skada är du skyldig att vidta åtgärder för att skydda konsumenter. Du ska även informera samtliga medlemsstater inom EU där produkten säljs om den felaktig/bristfälliga produkten och om de åtgärder som har vidtagits. Om den bristfälliga produkten enbart har sålts i Sverige räcker det med en anmälan till MSB.

För att du bara ska behöva göra en anmälan istället för en till varje medlemsland finns ett informationsdelningssystem Product Safety Business Alert Gateway. Om du behöver hjälp med att använda systemet kan du kontakta Konsumentverket, som är svensk kontaktpunkt.

Informationsdelningssystem Product Safety Business Alert Gateway

När MSB har fått en anmälan bedömer vi alltid om bristen är så allvarlig att en varning måste sändas genom Rapex-systemet till alla medlemsstater för att skydda användare. Vanligen kommunicerar vi med anmälaren vid bedömningen.

Rapex-systemet

Senast granskad: 22 oktober 2019

Till toppen av sidan