Till innehåll på sidan

Om Sveriges Natomedlemskap på romani arli

Nato tani jekh arakhibasiri aliansa. Najvažno buti so isi olje o Nato tano te arakhi i sloboda ko odola phuvja so tane članija. Odova šaj te ovel prekalji politika hem prekalji vojska. O Nato garantirini so i Švedska ka ovel arakhlji, ama hem i Švedska isi ola uslov sar člani. O Nato na uslovini tut sar manuš.

O Nato bazirini pe premalo dogovor so vičini pe Severno Atlansko konvencia. I konvencia isi ola 14 artiklija, hem o artiklija 1, 3 hem 5 tane specialno važna.

O artikel 1 vačeri so o Nato ko prvo than mangela te rešini o konfliktija ko jekh šukar način. O Nato čerela buti te arakhi i sloboda ki Evropa hem ki Severno Amerika. I buti bazirini pe premalo e članengere zejednička vrednostija, sar ko primer manušikani sloboda, demokratia hem manušengoro pravo.

O artikel 3 vačeri so o članija ko Nato mora te arakhen kokri pes hem te pomožinen ko zejedničko arakhibe ko Nato. Amen mora ko primer te arakha amen kotar oružano napad hem te ovel amen jekh zoralo civilno društvo kaj o najvažna buča ka čeren buti čak hem ako hine kriza ja borba.

O artikel 5 tano najpenđardo. Akava artikli phenela so jekh oružano napad protiv jekheste, tano oružano napad protiv sarinende. Ama, sebepi te važini, mora sa o phuvja te glasinen - po. Svako phuv sar člani kokri ka odlučini sar ka pomožini ako jekh aver člansko phuv ovela napadimi.

Ko odlučini ko Nato?

Nato tani jekh internacionalno organizacia kaj o članija glasinena zajedno hem sa o phuvja mora te oven ko dogovor.

Najučo organi ko Nato tano o Severno Atlansko komiteti. Othe bešena e phuvjengere Nato-ambasadorija hem svako člani isi olje pravo te glasini. Glavno ko akava komiteti tano e Natosoro generalno sekretari.

I Švedska ko Nato

E Rusiakiri borba ki Ukraina tani jekh ozbiljno pretnja baš i sigurnost ki Evropa. Sar člani i Švedska isi ola garancije kotar Nato hem šaj te ova jekh delo kotar odlučibe. Amen isto šaj te ovel amen pana po hor saradnja e phuvjencar soj tane članija. Sa o članija nudinena civilna hem vojna resursija ko Nato.

Civilno saradnja ko Nato

Jekh zoralo društvo tano jekh važno delo ki buti kotar o Nato. I Švedska več akana spremini pe premalo e Natosere principija. Sar člani ko Nato i Švedska ka nastavini odija buti, ama akava puti pobuter ki saradnja e Natoja.

Vojno saradnja ko Nato

O Nato planirini po arakhibe zajedno. O članija vežbinena zajedno sebepi te oven spremna ako ovela maribe. I Švedska več asimilinđa pi vojska premalo Nato procesija, ko taktičko nivo hem ko arakhibasere delija. Odova so falini tane samo i strategia hem o delija sar o Nato anela o odluke.

Pozoralje barabar

O Nato čerela e Švedska pozoralji te ovel, civilo hem vojno. O Nato garantirini sigurnost hem šaj te dobina vojno pomoč kotar 31 avera phuvja ako ovela maribe. Sar člani i Švedska šaj te te ovel ko bare hem poavancirime vežbe. Amen dobinaja nevo đandipe hem o Nato ka pomožini amen te barjačera amari civilno sprema.

So značini o Nato maje?

O Nato na rodela tutar ništa sar manuš, osim o totalno arakhibe so i Švedska več isi ola odova.

But đene ni nane te osetinen so uljam članija ko Nato. Odova so ka osetine tane o vežbe so ka čerel i Švedska avere phuvjencar.

Ako ti buti tani važno baš o društvo, tegani šaj tu hem o than kaj so čereja buti te oven ko disavo način inkludirime ked i Švedska ka spremini pi civilno sprema. Ako čereja buti ko Försvarsmakten o članstvo ko Nato šaj te značini so ka čere buti ki jekh aver phuv.

Da li promini pe diso ko totalno arakhibe ked i Švedska ovela člani ko Nato?

Na. E Švedskakoro uslov so sarine mora te pomožinen ako ovela borba, nane ništa te promini pe sebepi o članstvo ko Nato. Othe valjani političko odluka, pa diso te promini pe. I Švedska pana kokri odlučini koj ka ovel vičimo ki vojska, kaj hem keda i edukacia ka ovel.

Odola manuša so nane vičime ki vojska, pana tane važna baš o totalno arakhibe ki Švedska. Sarine so tane maškaro 16 hem 70 berš ka oven vičime ako ovela maribe hem tegani o društvo valjani te pomožini pe. Odova šaj te ovel ko primer te ulavi pe maro hem pani. Odova tano jekh univerzalno pomoč. Sa akava tano inkludirimo ko Švedskakoro zakoni hem nane olje ništa odoljeja so i Švedska ulji člani ko Nato.

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan