Till innehåll på sidan

Civilplikt

En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter. På det sättet säkerställs att rätt person finns på rätt plats i totalförsvaret.

Civilplikten är en del av totalförsvarsplikten där även värnplikt och allmän tjänsteplikt ingår. Totalförsvarsplikten gäller alla som är svenska medborgare och de som är stadigvarande bosatta i Sverige, från början av det kalenderår man fyller 16 till utgången av det kalenderår man fyller 70.

Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikt och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig. De verksamheter där civilplikt enligt lag får genomföras beskrivs i bilagan till förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Civilplikten får inte omfatta annan verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter än ordnings- eller bevakningsuppgifter.

Viktiga samhällsfunktioner ska fungera även under höjd beredskap

Genom civilplikten ges en möjlighet att grundutbilda och krigsplacera personer som inte annars är verksamma inom ett område. Civilplikt är ett av flera sätt att se till att personer med rätt kompetens tillförs viktiga samhällsfunktioner för att samhället ska fungera också vid höjd beredskap. Civilplikten binder till skillnad från den allmänna tjänsteplikten dessutom de enskilda till en viss tjänstgöring redan i fred.

Regeringen aktiverar den 19 januari 2024 civilplikt efter annan utredning än mönstring för personer som redan har nödvändig grundläggande kompetens inom kommunal räddningstjänst eller elförsörjningsområdet. Kommunal räddningstjänst är först ut och sedan kommer elförsörjningsområdet.

Civilplikt efter annan utredning innebär att personer med nödvändig grundläggande kompetens skrivs in och krigsplaceras med civilplikt för att sedan få en inledande repetitionsutbildning.

Läs mer på regeringens webbplats

 • Utredning om personalförsörjningen av det civila försvaret

  Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på personalförsörjningen av det civila försvaret, och där ingår att titta på hur civilplikten kan komma att se ut i framtiden. Då kan det till exempel bli aktuellt med civilplikt inom fler områden, eller civilplikt efter mönstring med grundutbildning.

  Det går inte idag att säga hur civilplikten kommer att se ut framåt, utan det får utredningen titta på. Utredningen ska presentera sina resultat i slutet av januari 2025.

  Läs mer om utredningen på regeringens webbplats

Frågor och svar om civilplikt

 • Vad är civilplikt?

  I Sverige gäller totalförsvarsplikt för alla som bor här och är mellan 16 och 70 år.

  Civilplikten är en del av totalförsvarsplikten, där även värnplikt och allmän tjänsteplikt ingår. Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikt och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig.

  Civilplikten får inte omfatta annan verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter än ordnings- eller bevakningsuppgifter.

  De verksamheter där civilplikt enligt lag får genomföras beskrivs i bilagan till förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.

 • Varför behövs civilplikten?

  Det försämrade säkerhetsläget i allmänhet, och kriget i Ukraina i synnerhet, har gjort att regering och riksdag vill stärka det svenska totalförsvaret och där ingår civilplikten.

  Utgångspunkten för personalförsörjningen av det civila försvaret är att anställda och frivilliga ska användas så långt som möjligt. Det finns dock områden där anställda och frivilliga sannolikt inte kommer räcka till och där civilpliktiga därför kan komma att behövas för att säkerställa personalbehoven, till exempel inom den kommunala räddningstjänsten.

 • Hur får jag reda på om jag är aktuell för civilplikt?

  Information kommer att ges till berörda individer i god tid innan det blir aktuellt med utredning av lämplighet samt inskrivning och krigsplacering.

 • Vem kan bli krigsplacerad med civilplikt?

  Alla som omfattas av totalförsvarsplikten, alltså personer som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år, kan bli krigsplacerade med civilplikt.

  I praktiken är det dock två grupper man avser när det kommer till civilplikt: unga personer som genomgår civilpliktsutbildning efter mönstring och personer som inte gått en civilpliktsutbildning men som har kunskaper som motsvarar en sådan, och därför kan krigsplaceras med civilplikt genom så kallad direktinskrivning.

 • Jag vill göra civilplikt – kan jag anmäla mig som frivillig?

  Civilplikten kommer i nuläget endast att beröra personer som redan har utbildning för kommunal räddningstjänst eller elförsörjningsområdet, men som i dagsläget inte är anställda där. I dagsläget finns ingen möjlighet att frivilligt anmäla sitt intresse för att göra civilplikt.

  Det kan senare bli aktuellt med mönstring och grundutbildning av civilpliktiga. Det är ännu för tidigt att säga hur och om civilplikten kommer att utvecklas framåt.

  Den som vill göra en frivillig insats inom totalförsvaret kan redan idag söka sig till någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna, som rekryterar och utbildar förstärkningspersonal inom en lång rad befattningar till både det militära och det civila försvaret. Läs mer och sök till utbildningar på frivilligutbildning.se

  Mer information finns också på msb.se/ffo

 • Får man ersättning om man går utbildning eller tjänstgör med civilplikt vid höjd beredskap?

  Ja. Vid utbildning och tjänstgöring med plikt utgår ersättning. Ersättningens storlek varierar beroende på tjänstgöringens karaktär och den pliktiges personliga förhållanden.

 • Jag vill inte göra civilplikt – måste jag det? Kan man som privatperson överklaga ett beslut om civilplikt?

  Civilplikt har sin grund i totalförsvarsplikten som omfattar alla boende i Sverige mellan 16 och 70 år och är tvingande för individen. Även om det alltid görs en bedömning av individens kroppskrafter och lämplighet i övrigt, så är begäran om att slippa inte i sig skäl nog.

  Det går dock att som individ att överklaga ett beslut om civilplikt.

 • Vad händer om man kallas in med civilplikt och inte dyker upp vid repetitionsutbildning eller tjänstgöring under höjd beredskap?

  Totalförsvarsplikten innebär att en civilpliktig är skyldig att fullgöra utbildning och tjänstgöring. Om man inte gör det kan man bli straffad.

 • Innebär civilplikt att man kan vara tvungen att flytta inom landet?

  Det kan vara så att både fullgörandet av utbildningen och den krigsuppgift (krigsplacering) som personen kan bli föremål för kan vara på annan ort än där man bor. Man kan därför kan behöva befinna sig på annan plats i landet under en längre tid.

 • Innebär civilplikt att man inte får ha ledigt, ta semester när man vill eller att man inte får lämna landet?

  Man kan inte räkna med att få ledigt eller semester. I vissa begränsade fall kan den civilpliktige ansöka och få tillstånd. Det kan till exempel vara vid sjukskrivning eller föräldraledighet.

 • Om jag är arbetsgivare, kan min personal bli krigsplacerad någon annanstans med civilplikt, så att jag riskerar ett personalbortfall? Kan krigsplaceringen ändras så att den anställde istället stannar kvar i ordinarie anställning vid höjd beredskap?

  Ja, så kan det bli. Det eventuella personalbortfallet infaller dock först i ett läge med höjd beredskap, och när individen är borta på utbildning i fredstid.

  Om någon av dina anställda har krigsplacerade med civilplikt i annan verksamhet, men som behövs för att upprätthålla verksamheten inom ordinarie anställning, så kan du som arbetsgivare göra en framställan om att med stöd av anställningsavtal och allmän tjänsteplikt krigsplacera den anställde i ordinarie verksamhet. Då kan en dialog föras om var personen gör bäst nytta för totalförsvaret. Detta görs i kontakt med Plikt- och prövningsverket.

  Webbsidor med stöd för att planera krigsorganisation

 • Kompenseras jag för eventuella merkostnader i form av exempelvis kostnader för att ersättningsrekrytera, eller för produktionsbortfall vid personalbortfall med anledning av civilplikt?

  Nej.

 • Är det någon skillnad på om jag är arbetsgivare i privat eller offentlig sektor om någon ur min personal blir inkallad med civilplikt?

  Om den ordinarie verksamheten inte är viktig för totalförsvaret så kan vissa anställda komma att anses göra större nytta som civilpliktig i sådan verksamhet.

  Om ordinarie verksamhet är viktig för totalförsvaret så är skillnaden att privata aktörer måste få sin verksamhet utpekad av en offentlig aktör som viktig för totalförsvaret för att ha möjlighet att föra dialog om var den anställde gör mest nytta (och möjlighet att eventuellt flytta krigsplaceringen).

 • Hur får jag kännedom om någon av mina anställda är krigsplacerad någon annanstans med civilplikt?

  Ett sätt att göra detta på är att fråga den anställde. Det går också att få reda på det genom att göra en så kallad disponibilitetskontroll hos Plikt- och prövningsverket i samband med att man krigsplacerar personalen i fråga. Detta förutsätter att verksamheten är viktig för totalförsvaret, vilket privata aktörer behöver få utpekat.

  Genom en disponibilitetskontroll får arbetsgivaren vetskap om vilka anställda som är krigsplacerade hos någon annan aktör. Önskar organisationen att krigsplacera de personerna i den egna verksamheten ska en dialog föras med den andra aktören om var personen gör bäst nytta för totalförsvaret.

  Planera krigsorganisation

 • Kan fler sektorer få civilpliktiga? Vilka andra sektorer än kommunal räddningstjänst kan bli aktuella för de civilpliktiga i framtiden?

  Det är regeringen som beslutar om var civilpliktiga kan användas, och det beror på omvärldsläget och på behoven av personalförstärkning vid höjd beredskap. Personalförsörjningen ska i första hand lösas med ordinarie personal och frivilliga, inte med plikt.

  De områden där civilplikt får fullgöras anges i bilagan till förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt.

 • Vad är skillnaden mellan civilpliktiga och frivilliga?

  Det finns olika typer av frivilliga som vill hjälpa till vid kris eller krig. Man skiljer mellan spontanfrivilliga, som befinner sig på eller kommer till en plats där något allvarligt inträffat, och organiserade frivilliga där personer ingår i en organisation och inte agerar som enskilda individer.

  Bland organiserade frivilliga finns 18 frivilliga försvarsorganisationer, som är särskilt utpekade av regeringen och som har en särskild roll i totalförsvaret. Dessa organisationer kan rekrytera och utbilda medlemmar som kan teckna frivilligavtal för tjänstgöring hos myndigheter som har uppgift inom totalförsvaret, och som med det som grund även kan krigsplaceras. Dessa frivilliga får alltså i likhet med civilpliktiga särskild utbildning för sina uppgifter, de krigsplaceras och de byter sin ordinarie arbetsgivare mot en annan vid höjd beredskap.

  Skillnaden är att dessa frivilliga valt att krigsplaceras och de kan välja att säga upp sitt frivilligavtal fram till dess att höjd beredskap råder. Civilpliktiga tas ut med plikt och kan inte själva välja sin utbildning och krigsplacering. Vid höjd beredskap kan varken avtalsfrivilliga eller civilpliktiga välja bort sin tjänstgöring.

  Läs mer om frivilliga

 • Vad är skillnaden mellan värnplikt och civilplikt?

  Civilplikten är en del av totalförsvarsplikten, tillsammans med allmän tjänsteplikt och värnplikt. Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikt och kan antingen innefatta mönstring följt av grundutbildning, eller en så kallad direktinskrivning på annan grund om den civilpliktige redan har motsvarande grundläggande kompetens sedan tidigare.

  Civilplikt kan genomföras i fler olika verksamheter, dessa finns specificerade i bilagan till förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Civilplikten utförs i det civila försvaret, och kan även utföras i delar av Försvarsmaktens verksamhet.

  Civilplikten får inte innefatta stridande befattningar annat än ordnings- och bevakningsuppgifter.

 • Är civilplikt detsamma som vapenfri tjänst?

  Nej. Civilplikt är inte alltid vapenfritt, men får inte får inte omfatta annan verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter än ordnings- eller bevakningsuppgifter.

Senast granskad: 18 januari 2024

Till toppen av sidan