Till innehåll på sidan

Produktsäkerhet och marknadskontroll

Produkter måste hanteras korrekt men också konstrueras och tillverkas på ett korrekt sätt för att skydda användarna och allmänheten, men även egendom och miljö. MSB är en del av Sveriges och EU:s system för att säkerställa att EU:s produktregler även finns i svenska regler och att bristfälliga produkter inte orsakar skada, utan att de korrigeras eller tas bort från marknaden.

Produkter ska kunna flöda fritt över nationsgränserna på EU:s inre marknad, unionsmarknaden. I de fall nationella regler medför friktioner i den fria rörligheten på unionsmarknaden för produkterna harmoniseras regelverket. Det innebär att  samma produktregler gäller för hela unionsmarknaden.

Aktörerna har själva fått förtroendet att (inom vissa gränser) själva avgöra när en produkt överensstämmer med regelverket och kan släppas ut på marknaden. Felaktiga produkter – de som inte överensstämmer med de harmoniserade reglerna ska dock upptäckas. Därför har myndigheter i medlemsstaterna ansvaret att arbeta så att produktreglerna följs och vara marknadskontrollmyndigheter. MSB är en sådan marknadskontrollmyndighet, men endast för vissa produkter.

Förtroendet som aktörerna åtnjuter innebär också ett ansvar och ansvaret beror på vilken typ av aktör man är. En tillverkare har ett större ansvar än en importör och en distributör ett något mer begränsat ansvar än en importör. Därför är det viktigt att veta vilken typ av aktör man är. Brexit innebär till exempel att en distributör i Sverige som köper produkter från en importör till unionsmarknaden i Storbritannien efter Brexit blir importör till unionsmarknaden med ett mycket större ansvar. En tillverkare som anlitat ett anmält organ som avnotifierats måste också agera.

Det förtroende aktörerna erhållit kan vara för stort. Marknadskontrollmyndigheterna har ansvaret att hitta felaktiga produkter och felande aktörer och kräva att korrigerande åtgärder vidtas på produkterna eller att de tas bort från marknaden. Är faran stor för brukaren kan myndigheten kräva att den återkallas från konsument/brukare.

Om en aktör själv finner att en produkt hen tillhandahåller är farlig ska hen kontakta marknadskontrollmyndighet i samtliga medlemsstater där produkten kan finnas. EU-kommissionen har utarbetat ett informationsverktyg som minimerar arbetet för aktören.

När någon privatperson eller annan har funnit en produkt som inte överensstämmer med reglerna eller till och med är farlig kan hen anmäla produkten till den marknadskontrollmyndighet som ansvarar för faran eller produkten ifråga.

EU-kommissionen distribuerar varje vecka en lista över funna produkter med allvarlig risk, RAPEX-listan. MSB publicerar skyndsamt de produkter som träffar MSB:s marknadskontrollansvar för att varna och för att få hjälp att hitta produkterna på den svenska marknaden, om de skulle finnas här.

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan