Till innehåll på sidan

Spel som metod inom beredskapsplanering – steg 2

Kursen syftar till att ge deltagaren förutsättningar att utveckla fördjupad och praktiskt grundad kunskap om spelmetodik för uppbyggnad av svensk beredskap, där ett utforskande arbetssätt och en strukturerad metod bidrar till att lösa problem och ta fram beslutsunderlag.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och handläggare vid centrala myndigheter, länsstyrelser och regioner som arbetar eller kommer att arbeta med beredskap inom egen myndighets ansvarsområde.

Förkunskaper

Deltagare ska tidigare ha genomgått kursen Spel som metod inom beredskapsplanering – steg 1.

Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad. Intygande om säkerhetsprövning kan komma att krävas i samband med antagning till kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Lunch och fika ingår.
Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Inga kurstillfällen är planerade för 2024.

Bakgrund

Totalförsvaret berör oss alla. För att Sverige ska kunna innehålla en god civil beredskap behöver beslutsfattare kunna ta beslut både om hur vi ska organisera och använda sådana resurser och strukturer som är på plats redan idag, men också ta beslut om vad som behöver utvecklas för framtiden. Vi behöver kunna genomföra beredskapsplanering på både kort och lång sikt. För att kunna skapa tillräckligt bra beslutsunderlag för våra beslutsfattare behöver berörda aktörer och experter utbyta kunskaper med varandra. Detta måste ske på ett genomtänkt, relevant, målinriktat och effektivt sätt. Spel kan vara en av flera metoder för detta.

Spel är en metod för att åskådliggöra interaktioner mellan flera aktörer (spelsituation), till exempel myndigheter. Metodiken kan utformas och tillämpas på många olika sätt och hur det görs beror av spelets syfte och förutsättningar. Ett vanligt format är att ett spel genomförs som diskussioner mellan deltagarna, spel i seminarieform.

Kursen Spel som metod inom beredskapsplanering – steg 2 är en fortsättning på kursen Spel som metod inom beredskapsplanering – steg 1. Kursen genomförs av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, på uppdrag av MSB. 

Om kursen

Spel är en metod för att åskådliggöra interaktioner mellan flera aktörer (spelsituation), exempel myndigheter. Metodiken kan utformas och tillämpas på många olika sätt och hur det görs beror av spelets syfte och förutsättningar. Ett vanligt format är att ett spel genomförs som diskussioner mellan deltagarna, så kallat spel i seminarieform.

Deltagaren ska medföra ett speluppdrag som kan diskuteras med andra deltagare under kursen. Speluppdraget består i ett, eller ett komplex av, problem som behöver lösas. Detta kan vara verkligt, anonymiserat eller fiktivt.

Kursen genomförs som en serie av handledda kursmöten, där deltagarna stegvis förs genom hela spelförberedelseprocessen - från uppgiftsdialog till provspel. Mellan kursmötena tillämpar deltagarna det som de lärt sig utifrån sitt beredskapsproblem. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha ett spelupplägg som kan tillämpas i egen organisation.

För att kunna delta i denna kurs behöver man ha genomfört kursen Spel som metod inom beredskapsplanering - steg 1 som är ett förkunskapskrav.

Till Spel som metod inom beredskapsplanering – steg 1

Kursplan Spel som metod inom beredskapsplanering – steg 2

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar nio kursdagar fördelat på en period av 9 veckor.
Kursdatumen är 13 september, 19-20 september, 3-4 oktober, 11 oktober, 24-25 oktober samt 7 november.

Anmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Senast granskad: 13 april 2023

Till toppen av sidan