Till innehåll på sidan

Minska risken för ras och skred

Kraftigt ihållande regn ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känner till hur du kan minska riskerna.

Tecken att titta efter

 • Om träd och stolpar som står i en slänt börjar luta åt samma håll.
 • Om jordstycken börjar glida. Mindre skred (initialskred) kan vara tecken på att ett större skred kan ske.
 • Erosionsskador vid vattendrag.
 • Nyutvecklade och tillväxande sprickor i mark.
 • Sättningar i byggnader, till exempel att dörrar och fönster inte går att öppna.
 • Brott på ledningar och kablar i marken.
 • Plötsligt avbrott av flöde, ökat flöde eller grumling av vattnet i ett vattendrag kan indikera ras eller skred uppströms.
 • Vid bergras: lösa klippblock i bergbrant.

Aktiviteter som kan utlösa ras och skred:

 • Ökad belastning på släntkrön
  • Tunga föremål, som parkerade bilar, skrot, schaktmassor och vedhögar som belastar slänten.
  • Trädgårdsavfall som tippas ner i slänten ökar belastningen på slänten och kan kväva växtligheten.
  • Snöhögar som tippas i slänten belastar den, och smältvattnet från snön kan erodera jorden.
  • Vatten kan ansamlas i marken, på grund av kraftigt nederbörd eller läckande vatten- och avloppsledningar.
 • Minskad motvikt i släntfot
  • Utgrävning i nedre delen av en slänt ökar risken för ras och skred.
  • Regn- och smältvatten från tak och gator och dräneringsvatten som leds till en slänt kan gräva ut och spola bort jorden i slänten. Marken runt ledningens utlopp bör därför skyddas från erosion med grus.
  • Utfyllningar, bryggor, pirar och erosionsskydd kan ändra strömningsförhållanden i ett vattendrag. Det innebär att en ny del av slänten kan komma att utsättas för vattnets erosion med ras och skred som följd. Den som har byggt något som orsakar en skada nedströms blir ersättningsskyldig för att avhjälpa skadan. För att utföra arbeten i vatten kan du behöva tillstånd enligt Miljöbalken.
 • Kraftig störning, vid exempelvis explosion eller vibration i marken

Reparera marken

En nedförsbacke eller slänt som skadats av erosion kan repareras genom att man sätter sticklingar eller trädplantor där marken är skadad. Använd trädsorter som finns naturligt i omgivningen. Trädens rötter håller samman marken och motverkar på så sätt erosion och bör därför få stå kvar i slänten.

Enstaka mycket stora träd, som börjar luta kan du däremot fälla. Liksom träden är växterna viktiga eftersom de suger upp vatten och binder samman jordtäcket.

Kontakta kommunen

Du kan alltid kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eller den kommunala räddningstjänsten om du har frågor kring ras och skred.

Senast granskad: 17 januari 2023

Till toppen av sidan