Till innehåll på sidan

Intern visselblåsning – rapportera om missförhållanden i MSB:s verksamhet

Är du medarbetare på MSB eller har du på annat sätt i ditt nuvarande eller tidigare arbete fått kännedom om MSB:s verksamhet och misstänker att det finns allvarliga missförhållanden? Är det av allmänintresse att det kommer fram och åtgärdas? Då kan du anmäla det till MSB:s interna rapporteringskanal för visselblåsning.

Som rapportör av missförhållanden är du skyddad enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Detta gäller om det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram och om du har kommit i kontakt med missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel som anställd, praktikant eller genom att du har utfört uppdrag åt MSB.

Vad kan man rapportera om?

I MSB:s interna rapporteringskanal kan du rapportera om missförhållanden i MSB:s verksamhet som är av allmänintresse

Med missförhållanden menas olika typer av försummelser eller oegentligheter såsom korruption, mutor och jäv, det vill säga aktiviteter som är olagliga eller oetiska.

Ett missförhållande kan handla om sådant som inte har inträffat än men som högst sannolikt kommer att inträffa. Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående.

Vem kan rapportera?

Visselblåsning kan göras av dig som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och tillhör någon eller några av dessa kategorier:

 • Arbetstagare eller arbetssökande.
 • Personer som söker eller utför volontärarbete eller praktik.
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
 • Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.
 • Aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget.
 • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra klagomål. Rapporteringen som rör MSB internt ska vara av allmänintresse vilket alltså inte handlar om till exempel enskildas arbets- eller anställningsförhållanden. Du får inte heller lämna ogrundade anklagelser eller anmäla något för att uppnå egen vinning av något slag.

Om du har synpunkter eller vill påtala brister inom MSB:s verksamhet som inte omfattas av visselblåsarlagstiftningen är du alltid välkommen att kontakta oss via våra vanliga kontaktvägar.

Att visselblåsa – gör så här

Råd och stöd

Om du överväger att rapportera missförhållanden men vill ha råd och stöd kan du kontakta MSB:s visselblåsarfunktion. Se kontaktuppgifter nedan.

Du kan rapportera på tre olika sätt

MSB:s visselblåsarfunktion erbjuder tre olika sätt att rapportera uppgifter. Du kan rapportera antingen skriftligt, muntligt via telefon eller muntligt vid ett fysiskt möte.

Om du väljer att vara anonym har MSB:s visselblåsarfunktion ingen skyldighet enligt lag att utreda eller följa upp din anmälan. Om du väljer att skicka in din anmälan anonymt kommer MSB hantera informationen på annat sätt än genom ovan nämnd funktion.

Din anmälan bör innehålla så utförlig information som möjligt så att det går att utreda misstankarna om missförhållanden, till exempel:

 • Vilken relation har du till MSB?
 • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
 • Vilken eller vilka delar av organisationen är berörda?
 • Vilka kan vara inblandade?
 • Under vilken period har detta pågått? Enskild händelse eller upprepade tillfällen?
 • Finns det fler som känner till ärendet och som potentiellt kan styrka uppgifterna?
 • Har du vidtagit andra åtgärder eller informerat någon i organisationen?
 • Har du tillgång till dokumentation till stöd för anmälan, eller information om var sådan dokumentation kan finnas?
 • Ditt namn och kontaktuppgifter till dig.
 • Skriftligt via brev

  Använd dubbla kuvert. Lägg alltså ditt brev i ett kuvert, förslut det och märk det med "Visselblåsarfunktionen. Lägg det i ytterligare ett kuvert och adressera till: 

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  651 81 Karlstad

  Om du är medarbetare på MSB kan du skicka ditt brev via internposten. Märk det förslutna kuvertet med "Visselblåsarfunktionen” och lägg det i ett internkuvert adresserat till cRA-RE1.

 • Muntligt via telefon

  Kontakta MSB:s visselblåsarfunktion på telefon 020-34 70 10. Telefonen är öppen under kontorstid.

 • Muntligt via fysiskt möte

  Det är möjligt att begära ett fysiskt möte med handläggare på visselblåsarfunktionen på MSB:s kontor antingen i Karlstad eller i Solna. Kontakta MSB:s visselblåsarfunktion på telefonnummer 020-34 70 10 för att boka en tid.

Så hanterar vi din rapport

Bekräftelse och återkoppling

Du som rapporterar om missförhållanden och har lämnat kontaktuppgifter kommer inom sju dagar att få en bekräftelse på att visselblåsarfunktionen har tagit emot din rapport. Detta gäller under förutsättning att du inte har avsagt dig en sådan bekräftelse eller att MSB har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet.

Du kommer också att få återkoppling om ärendet  senast inom tre månader från den dag då rapporteringen gjordes till MSB.

Om du har uppgett kontaktuppgifter där visselblåsarfunktionen kan nå dig kommer du vid behov att bli kontaktad för dialog och eventuell komplettering.

Utredning och åtgärder

Din rapport hanteras av MSB:s visselblåsarfunktion. Funktionen är placerad på MSB:s avdelning för rättsligt stöd och består av ett begränsat antal handläggare. I varje ärende säkerställer de att uppföljningen görs opartiskt och utan formellt eller informellt beroende till någon eller något. Ingen obehörig har åtkomst till informationen eller har insyn i ärenden som visselblåsarfunktionen hanterar.  

Hantering av information

De uppgifter som har kommit in och som behövs för att hantera ärendet kommer att sparas i MSB:s ärende- och dokumenthanteringssystem och om du har valt att rapportera muntligen kommer det att dokumenteras.

En inkommen rapport utgör en allmän handling hos MSB och kan därför komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen, men MSB gör alltid en noggrann sekretessprövning i varje enskilt fall för att se vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas vid ett utlämnande.

Om en rapport rör något som faller utanför tillämpningsområdet för visselblåsarlagstiftningen kommer rapporten istället att hanteras som en sedvanlig inkommen handling till MSB. Om det konstateras att din rapport faller utanför såväl tillämpningsområdet för visselblåsarlagen som MSB:s verksamhet kommer du att få återkoppling om det. 

Behandling av personuppgifter vid visselblåsning

Senast granskad: 4 juli 2024

Till toppen av sidan