Till innehåll på sidan

Granskning av utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar, eller Foreign direct investments (FDI) som det heter på engelska, har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men det finns också risker med att utländska aktörer förvärvar svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Därför har det inrättats ett granskningssystem för att skydda svenska säkerhetsintressen.

Majoriteten av EU:s medlemsstater har nationella granskningssystem för utländska direktinvesteringar. Tidigare har det det saknats ett svenskt regelverk som ger tillräckliga förutsättningar för att förhindra utländska investerares strategiska förvärv av företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

Regeringen lade därför fram ett lagförslag som ger en granskningsmyndighet möjlighet att granska utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda verksamheter. Riksdagen antog lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar den 13 september 2023. Den 2 november beslutades om förordning (2023:624) till den nya lagen. Lagen och förordningen trädde i kraft den 1 december 2023. I och med detta blev Sverige blev det 21:a EU-landet som införde ett nationellt granskningssystem.

Granskningssystem för utländska direktinvesteringar

Regeringen har utsett Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att vara granskningsmyndighet, vilket ger dem befogenhet att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. En investerare i sådan verksamhet ska lämna en anmälan till ISP innan en investering genomförs. Det finns också skyldighet för företag som är föremål för investering att upplysa investerare om att verksamheten omfattas av lagen.

ISP ska vid sin granskning samverka med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, MSB och Säkerhetspolisen. ISP har det övergripande ansvaret för granskningssystemet och är den myndighet som fattar beslut om en investering ska granskas samt om investeringen ska godkännas, med eller utan villkor, eller förbjudas.

Läs mer om granskning av utländska direktinvesteringar på ISP:s webbplats 

MSB:s roll

Utöver rollen som samrådsmyndighet i granskningssystemet har MSB fått bemyndigande att utfärda föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen.

Föreskrifter

En av sju skyddsvärda verksamheter som pekas ut i lagen är samhällsviktig verksamhet. MSB får enligt förordning (2023:624) meddela föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen (2023:560). Syftet med MSB:s föreskrifter är att avgränsa och närmare precisera vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas.

Föreskrifter MSBFS 2023:4 om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar träder ikraft 1 december 2023.

Föreskrifter MSBFS 2023:4 om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Revidering av föreskrifterna

Det framkom under beredningen av remissvaren att det inte kan uteslutas att delar av föreskrifterna omfattas av anmälningsplikt enligt 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Därför har vissa avsnitt inte tagits med i denna version av föreskrifterna då de möjligen kan betraktas som ”informationssamhällets tjänster”. MSB kommer att revidera föreskrifterna genom att lägga till de borttagna avsnitten och därefter anmälan dessa tillägg enligt förordningen om tekniska regler. En uppdaterad version av föreskrifter kan, efter att EU behandlat MSB:s anmälan, troligtvis beslutas och träda ikraft under tredje kvartalet 2024. En redovisning av de verksamheter som inte tagits med i den första versionen av föreskrifterna återfinns nedan.

 • Verksamheter som inte tagits med i första versionen

  Verksamheter som har anmälts enligt 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler.


  10 kap. Samhällsviktiga verksamheter inom informations- och kommunikationsområdet

  • Drift, underhåll eller tillhandahållande av allmänna elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, om verksamhetens bedrivande är anmälningspliktigt enligt 2 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, samt tillhandahållande av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.
  • Tillhandahållande av system, stödtjänster eller support av tele- eller videokonferenstjänster till beredskapsmyndighet eller verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • Verksamhet inom datordrifttjänster som avser:

  - hosting, det vill säga hysning eller förvaltning av webbsidor samt tillhandahållande av den fysiska anslutningen till internet för andras räkning,

  - styrning, drift eller stöd av system för alarmering eller digital utalarmering, för offentlig eller säkerhetskänslig verksamhet.

  • Dataprogrammeringstjänster för beredskapsmyndighet eller verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet som omfattar:

  - utveckling, installation, drift eller support av kundspecifika system,

  - licensförsörjning, eller

  - behörighetsstyrning.

  • Verksamhet som avser elektronisk identifiering eller betrodda tjänster för elektroniska transaktioner enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014.
  • Datakonsulttjänster för beredskapsmyndighet eller verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet som omfattar:

  - kommunikations- eller transmissionstjänster,

  - data- eller systemsäkerhet.

  • Verksamheter som är specialiserade på IT- eller datatjänster som utför:

  - återskapande eller destruktion av data, eller

  - IT-revision eller säkerhetsgranskning.

  • Databehandlingstjänster:

  - tillhandahållande av databaser, eller hantering av data, för nationella register, eller

  - automatiserad skanning av data för myndigheter eller företag.

  • Utveckling, drift, underhåll eller tillhandahållande av skoladministrativ plattform, lärplattform eller digitalt verktyg för undervisning enligt skollagen (2010:800).
  • Utgivning av digitalt eller tryckt läromedel.
  • Inläsning, avläsning, behandling eller lagring av genetisk eller biometrisk data.
  • Leverantör, samt stödtjänster eller support, av rymdsystem eller rymdtjänster till beredskapsmyndighet eller verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

  14 kap. Samhällsviktiga verksamheter inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

  • Säkerhetssystemtjänster som omfattar:

  - övervakning på plats eller fjärrövervakning av elektroniska larmsystem, inbrotts- eller brandlarm inklusive installation eller underhåll av dessa, för myndigheter eller företag,

  • Resebyråtjänster till beredskapsmyndighet eller verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • Fakturatjänster till beredskapsmyndighet eller verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

  16 kap. Samhällsviktiga verksamheter inom vård och omsorg

  • Verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) inom följande områden:

  - sjukvårdsupplysning eller sjukvårdsrådgivning på internet eller telefon.

   

Kontakt: udi@msb.se

Senast granskad: 13 juni 2024

Till toppen av sidan