Till innehåll på sidan

Aktörsgemensam inriktning och samordning

Att det aktörsgemensamma arbete som bedrivs vid en samhällsstörning har en inriktning och sker samordnat är en viktig förutsättning för att samhällets resurser ska nyttjas effektivt. För att ge stöd till det aktörsgemensamma arbetet har en process för inriktning och samordning tagits fram.

Arbetssätt - Process för aktörsgemensam inriktning och samordning

Processen för aktörsgemensam inriktning och samordning syftar till att underlätta det aktörsgemensamma arbetet genom att ge en struktur för vad som behöver göras i vilken ordning. Den kan också fungera som en gemensam karta som aktörerna kan förhålla sig till i samband med en samhällsstörning.

Processen är ett stöd för att öka graden av medvetet resonerande och medvetet beslutsfattande för att identifiera och genomföra så effektiva åtgärder som möjligt. Dessutom ska det kunna användas och komma till nytta oavsett aktör i såväl fredstid som under höjd beredskap. Kopplat till flera av momenten finns också stödmaterial i form av bland annat mallar och checklistor.

Checklistor och mallar för aktörsgemensam inriktning och samordning

Momenten beskrivs närmare i processbeskrivningen.

Bedöma behov av samverkan

Checklistor och mallar - Stöd för att identifiera behov av samverkan

Checklistor och mallar - Stöd för att omvärldsbevaka

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram en aktörsanalys

Dela information

Checklistor och mallar - Stöd för att skapa informationsunderlag

Checklistor och mallar - Stöd för att efterfråga, ta emot och återkoppla information

Ta fram kompletterande beslutsunderlag

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram en aktörsanalys

Genomföra gemensamt målbildsarbete

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram aktörsgemensam målbild

Genomföra gemensam åtgärdsplanering

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram aktörsgemensam åtgärdsplan

Följa upp gemensam hantering

Checklistor och mallar - Stöd för att följa upp gemensam hantering

Organisering och roller i det aktörsgemensamma arbetet

Det aktörsgemensamma arbetet inför och vid samhällsstörningar i både fredstid och under höjd beredskap kan genomföras med stöd av Process för aktörsgemensam inriktning och samordning som återfinns under nivån Arbetssätt i ramverket. Det kan vara ett fåtal aktörer eller ett stort antal aktörer som deltar i arbetet.

Situationens komplexitet eller andra omständigheter avgör vilka behov det finns av att avsätta extra resurser och stöd. Här beskrivs hur det aktörsgemensamma arbetet kan organiseras och vilka roller som kan komma att bli aktuella.

Arbetssätt – Organisering och roller i det aktörsgemensamma arbetet

Checklistor och mallar för organisering och roller i det aktörsgemensamma arbetet

Checklistor och mallar – Rollkort inriktnings- och samordningskontakt

Checklistor och mallar – Rollkort ordförande

Checklistor och mallar – Checklista deltagare

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan