Till innehåll på sidan

Informationsmaterial för farlig verksamhet

Här finns publikationer och annat informationsmaterial inom områdena Farlig verksamhet och Seveso.

Kemiolyckors miljökonsekvenser - metod

Metod för grovanalys av miljöskador vid en potentiell kemikalieolycka.

Regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär bland annat att MSB:s förebyggande arbete ska bidra till att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder.
 
Som ett led i detta har MSB tagit fram denna metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en kemikalieolycka.

Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagen). Tänkta målgrupper är således verksamhetsutövare inom olika berörda branscher, konsulter och myndigheter.
 
Utifrån underlag om anläggningen, omgivningen och aktuell kemikalie uppskattas miljöskadan för alla identifierade skadehändelser. Vid denna uppskattning beaktas utsläppt kemikalievolym, kemikaliens miljöegenskaper, utbredning av den utsläppta kemikalien, tid som den uppkomna miljöskadan kvarstår samt områdets ekologiska skyddsvärde och dess betydelse för den mänskliga livsmiljön.
 
Metoden innehåller också funktioner för uppskattning av osäkerhet. Resultaten redovisas i form av beräknad miljöskada samt en föreslagen värdering utifrån miljöskada och osäkerhet.
 
Metoden är avgränsad till enbart miljökonsekvenser för identifierade skadehändelser vid en kemikalieolycka. Sannolikhet och frekvens är inte inblandade i detta steg av riskhanteringsprocessen.

Senast granskad: 31 juli 2020

Till toppen av sidan