Till innehåll på sidan

Medieberedskap

Dagens medieberedskap har många spännande och tekniska utmaningar eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt. MSB följer och analyserar utvecklingen utifrån ett beredskapsperspektiv. Genom Mediernas beredskapsråd finns en kontinuerlig dialog med medieföretagen.

Mediesektorn, liksom samhället i stort, har alltid varit beroende av att olika slags förbindelser kan upprätthållas. I och med dagens snabba tekniska utveckling, där viktiga tekniska system och infrastrukturer flyter samman till komplexa globala nätverk, ställs dagens medieberedskap inför nya spännande och komplexa utmaningar.

MSB följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet utifrån ett beredskapsperspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med säkerhets- och beredskapschefer samt tekniskt ansvariga inom branschen. Målet är att varningsmeddelanden, nyheter och samhällsinformation kan produceras av och distribueras via medieföretagen till samhällets medborgare vid extraordinära händelser i samhället i fred och vid eventuella angrepp mot landet. För att uppnå detta krävs flexibla företag med robusta tekniska system.

Kontinuerlig dialog i Mediernas beredskapsråd

En betydelsefull del i arbetet är den samverkan som sker i Mediernas beredskapsråd. Samarbetet mellan staten och medieföretagen startade redan på 50-talet och nyckelordet för verksamheten är dialog – en levande dialog mellan medieföretagen och staten. Det är en viktig del i MSB:s arbete med frågor som rör medieberedskap. Inom rådet förs en kontinuerlig dialog kring medieföretagens säkerhet, beredskap, krisledningsförmåga och samverkan.

Mediernas beredskapsråd

MSB:s roll

MSB:s roll i detta sammanhang är att fungera som kunskapsförmedlare och samtalspartner till medieföretag och andra aktörer som myndigheter och departement. MSB initierar projekt, anordnar seminarier samt genomför uppföljningar och utvärderingar inom medieområdet utifrån ett säkerhets- och beredskapsperspektiv.

Senast granskad: 12 november 2021

Till toppen av sidan