Till innehåll på sidan

Giron 2022 – en möjlighet att ställa om för att stärka Sveriges beredskap

Övning Giron ersatte övningen Barents Rescue 2022 som ställdes in på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Giron byggde på delar av planeringen inför Barents Rescue 2022 men anpassades till rådande omvärldsläge och en ny struktur för krisberedskap och civilt försvar.

Övningen Barents rescue var planerad att genomföras i Norge under hösten 2022, men med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ställdes den in. För att omhänderta den planering och det arbete som redan hade genomförts beslutades att det i stället skulle genomföras en nationell övning som fick namnet Giron 2022.

Övning Giron 2022 genomfördes i Kiruna under en vecka i september. MSB samordnade övningsplaneringen och genomförandet i samarbete med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket.

Öka kunskapen och förmågan

Syftet med övningen var att stärka och anpassa den svenska beredskapen i en ny struktur, samtidigt som vi har en förändrad hot- och riskbild att ta hänsyn till. Genom att öka kunskap och förmåga till aktörsgemensam ledning, samverkan och kommunikation är förhoppningen att öka takten i utvecklingen av den svenska krisberedskapen.

Inför övningsveckan i Kiruna genomfördes ett antal utbildningsinsatser med utvalda funktioner inom polisen, räddningstjänsten och sjukvården. De övade bland annat på att genomföra livräddande insatser i samband med raserade byggnader och i kallt väder.

Ambulanspersonal pratar med varandra framför två ambulanser. Ambulanspersonal deltog också i övningen Giron 2022.

När det sedan var dags för själva övningsveckan i Kiruna så startade den med en förberedande kunskaps- och träningsdag för samtliga deltagare. Dagen syftade till att ge förutsättningar för kommande delar av övningsveckan och bestod av seminarier, föreläsningar och utställningar.

Därefter genomfördes en dag där deltagarna utifrån sin funktion var uppdelade i olika typer av övningar. Bland annat genomfördes kortare momentövningar för räddningstjänst, polis och sjukvård på temat raserad byggnad, DVI (identifiering av döda vid katastrofer) och PDV (pågående dödligt våld). Parallellt genomfördes en seminarieövning om att leda och samverka på regional nivå samt en beslutsspelsövning för ledning på regional och nationell nivå.

– Vi har genomfört en bred övningsvecka med nästan 300 deltagare från olika aktörer och funktioner. Förutom själva övningarna så har det varit värdefullt att få träffas och nätverka över organisationsgränserna, något som också stärker vår beredskap inför olika typer av samhällsstörningar, säger Maria Jontén, MSB, projektledare för övningen.

Den sista dagen under övningsveckan ägnades åt analys genom utvärdering och erfarenhetshantering. Deltagarna fick då möjlighet att gå igenom och diskutera vad man skulle ta med sig till egen organisation och vad vi gemensamt kan göra framöver för att utveckla den svenska beredskapen ännu mer.

– Vår förhoppning är att övningskonceptet och de erfarenheter som vi har från övning Giron 2022 kan användas av andra för att underlätta planeringen av kommande utbildningar och övningar på alla nivåer, avslutar Maria Jontén.

Läs mer om övningar på msb.se

 • Övningsveckans program

  Tisdag 13 september

  Förberedande kunskaps- och träningsdag för samtliga, med gemensam inledning, och därefter seminarier och föreläsningar anpassade för de olika målgrupperna.

  Onsdag 14 september

  Övningsdag där kortare momentövningar i fält på temat raserad byggnad, DVI och PDV genomfördes i gamla Kiruna stad för lokal nivå. Parallellt genomfördes en seminarieövning på temat leda/samverka regionalt samt en beslutsspelsövning för ledning på regional och nationell nivå.

  Torsdag 15 september

  En konkluderande dag med aktörsgemensam workshop för att utifrån erfarenheter identifiera nuläge, samt hur identifierade utvecklingsbehov kan omhändertas i utvecklingen av den svenska beredskapen.

  Ladda ner programbladet i sin helhet

Konceptet Giron 2022

Med anledning av omvärldsläget har behovet av att öva, utbilda och träna på alla nivåer ökat. Planeringen av övning Giron 2022 har resulterat i ett koncept som tillsammans med befintligt övningsstöd från MSB kan hjälpa aktörer att snabbare och effektivare planera liknande övningar.

Konceptet består av tre delar som med fördel kan skalas ned och upp beroende på resurstillgång i form av personal, ekonomi, tid och behov.

De tre delarna består av:

 • Förberedande kunskaps- och träningsdag
 • Övningsdag
 • Aktörsgemensam syntes/utvärdering som ska resultera i en åtgärdsplan för långsiktig förmågeutveckling

Konceptet kan med fördel kompletteras med ett antal förberedande utbildnings- och träningsdagar, likt de dagar som genomförts inför övning Giron 2022 med tema raserade byggnader och kallt väder. I konceptet utgjorde utvärdering och erfarenhetshantering en integrerad del från övningsplaneringens start till slut i syfte att säkerställa lärande på både kort och lång sikt.

Kontakta oss

Har du frågor om Giron är du välkommen att kontakta oss. Mejla till marie.lundqvist@msb.se.

Senast granskad: 31 januari 2023

Till toppen av sidan