Till innehåll på sidan

Sveriges samarbete med Nato

På den här sidan kan du läsa mer om Sveriges samarbete med Nato.

Sverige som allierad

Den 7 mars blev Sverige medlem i försvarsalliansen Nato och anslöt därmed till nordatlantiska fördraget vilket innebär att Sverige deltar fullt ut i Natos verksamhet och beslutsfattande. Natomedlemskapet bidrar till Sveriges säkerhet och stabiliteten i vårt närområde och i Europa. Det betyder också att Sverige står upp för alliansens värdegemenskap i form av frihet, demokrati och rättsstatens principer.

Som allierad ska Sverige, enligt raminstruktion (Fö 2023/01701), bland annat:

  • föra en solidarisk allianspolitik, som bidrar till att stärka säkerheten och stabiliteten i vårt närområde liksom i det euroatlantiska området som helhet.
  • vara en trovärdig, pålitligt och solidarisk allierad som bidrar till hela Natos säkerhet i enlighet med alliansens 360-gradersperspektiv på säkerhet och försvar.
  • verka för att den europeiska säkerhetsordningen upprätthålls och folkrätten respekteras, med FN-stadgan som grund. Nato bidrar till den multilaterala och regelbaserade världsordningen.
  • bidra till genomförandet av Natos kärnuppgift: avskräckning och kollektivt försvar.

För mer detaljerad information om de övergripande riktlinjerna för myndigheters Natoarbete se raminstruktion (Fö 2023/01701).

Raminstruktionen på regeringens webbplats

Sverige och partnerskap för fred

1994 ingick Sverige ett partnerskap med Nato inom ramen för Natos program Partnerskap för fred (PFF). Nato/PFF inrättades 1994 som ett konkret, militärt och förtroendeskapande säkerhetssamarbete i Europa. PFF är ett samarbetsinitiativ mellan Nato och icke-Natoländer i Europa, Centralasien och södra Kaukasien.

Sverige deltog aktivt som PFF-nation, både militärt och civilt, fram tills dess att vi blev medlemmar. För Sverige var Nato/PFF ett framgångsrikt instrument för förmågeutvecklingen inom såväl det militära försvaret som för krisberedskapen och den civila beredskapen.

Individuellt partnerskap (EOP)

2014 ingick Sverige ett individuellt partnerskap med Nato, Enhanced Opportunities Programme (EOP). EOP ger respektive land en möjlighet att, baserat på behov, vilja och förmåga, utveckla samarbetet med Nato. Genom EOP fick Sverige möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med Nato kring uppbyggnaden av totalförsvaret, totalförsvarsplanering samt inom krisberedskap och civilt försvar.

Värdlandsstödsavtal med Nato

Sverige har haft ett värdlandsstödsavtal med Nato sedan år 2016. Värdlandsstödsavtalet med Nato ger Sverige möjlighet att förbättra förutsättningarna för att vi effektivt ska kunna ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig.

Ett effektivt värdlandsstöd kräver att civila aktörer kan säkerställa praktiska och logistiska arrangemang till stöd för Natos militära operationer. Ett väl fungerande värdlandsstöd underlättar också för Sverige att vara värdland för internationella övningar.

Ett utvecklat samarbete i utformning och genomförande av övningar

Genom att planera och delta i övningar stärks Sveriges förmåga att motstå olika typer av kriser och hot. Genom Natomedlemskapet får Sverige möjlighet att delta i övningar av en storlek och komplexitet som överstiger det som är möjligt att organisera nationellt.

Natos stabsövning CMX 2023

Crisis Management Exercise (CMX) är Natos återkommande stabsövning för politisk-militära konsultationer och krishanteringsprocedurer. Denna övning syftar till att öva politiskt beslutsfattande och samverkan mellan Natomedlemmar (inklusive vissa partners). Utifrån ett givet scenario som inkluderar olika typer av hot och utmaningar, övas alliansen och partners i hur de skulle hantera olika fiktiva händelser enligt Natos krishanteringssystem.

Sverige har deltagit i CMX sedan 1997 som partner. Under CMX23 deltog Sverige för första gången som ”invitee” (inbjuden). Det var delar av Regeringskansliet samt den svenska Natodelegationen i Bryssel som övades. MSB och Försvarsmakten deltog som stöd till Regeringskansliet.

CMX fyller en viktig funktion för både Sverige och MSB för att öka kunskapen om hur Nato fungerar och hur allierade behöver hantera utmanande situationer tillsammans.

Senast granskad: 7 mars 2024

Till toppen av sidan