Till innehåll på sidan

Hur upprätthåller vi samhällsviktig verksamhet?

Arbetet med att stärka robustheten i samhällsviktig verksamhet omfattar riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser.

Stöd i systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet

Stödet konkretiserar vad som ingår i att hantera risker, kontinuitetshantering och hantering av händelser. Det ska stödja dig som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet att integrera systematiskt arbete i din verksamhet.

Publikation

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser

Publikationsnummer: MSB932

Utgivningsår: 2018

Dagens komplexa samhälle skapar nya utmaningar för samhällets krisberedskap genom bland annat ökade beroendeförhållanden, just in-time, teknikutveckling samt att både privata och offentliga aktörer äg...

Omslagsbild för  Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser

Publikationsnummer: MSB932

Utgivningsår: 2018

Riskhantering

Riskhantering handlar om att identifiera, analysera, värdera och åtgärda risker. Stöd till hur en organisation organiserar sin riskhantering ges bland annat i standarden ISO31000 som ger riktlinjer för riskhantering.
Standarden Riskhantering - vägledning ISO31000

Kontinuitet hantation

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för. Det kan till exempel vara när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Stöd i kontinuitetshantering

Hantera händelser

Aktörer som äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet behöver förbereda sig för att hantera eventuella händelser, såväl incidenter som samhällsstörningar. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar innehåller aktörsgemensamma sätt att tänka och sätt att arbeta.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Analysera beroenden mellan verksamheter

Samhällsviktiga verksamheter är beroende av andra verksamheter för att fungera. En störning i en verksamhet kan snabbt spridas mellan samhällssektorer och i vissa fall mellan länder och kontinenter. Genom att analysera beroenden kan du få bättre bild av vad den egna verksamheten och samhället i helhet är beroende av för att fungera. Du får bättre underlag för beslut om att förebygga och begränsa konsekvenserna av en händelse. Du kan minska den negativa effekten av en störning genom att säkra eller planera för alternativa lösningar.

Det är även ett stöd för hur kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga kan säkerställas vid upphandling.

Vägledning för upphandling till samhällsviktig verksamhet

Vägledningen är ett stöd för hur kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga kan säkerställas vid upphandling, till exempel för upphandlingar då verksamhet läggs på entreprenad eller vid inköp av varor och tjänster.

Publikation

Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning

Publikationsnummer: MSB1275

Utgivningsår: 2018

Samhällsviktiga verksamheter måste ha förmåga att motstå och hantera störningar. Utvecklingen går mot fler och mer komplexa beroenden mellan olika verksamheter genom teknik- och tjänsteutveckling, pri...

Omslagsbild för  Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning

Publikationsnummer: MSB1275

Utgivningsår: 2018

Manuell förbrukningsfrånkoppling vid eleffektbrist

Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen störs ut i hela eller i delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare.

Styrel är ett planeringssystem för att prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötslig kortvarig elbrist.

  • Energimyndigheten ansvarar för Styrelplaneringens genomförande.
  • Svenska kraftnät beslutar om frånkoppling av elen vid en sådan situation.
  • MSB deltar i arbetet med Styrel utifrån det övergripande ansvaret för krisberedskapen.

Om Styrel på Energimyndighetens webbplats

Reservkraft

Reservkraft är ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av strömavbrott.

Bland stöd och mallar finns en vägledning med tillhörande verktygslåda för att analysera verksamhetens behov, att ställa krav vid upphandling och att sköta reservkraftgeneratorerna.

Stöd i reservkraftsprocessen

Senast granskad: 17 november 2022

Till toppen av sidan