Till innehåll på sidan

Kemikalieolyckors miljöskador : metod och vägledning för uppskattning av miljöskador vid en kemikalieolycka

Kemikalieolyckors miljöskador : metod och vägledning för uppskattning av miljöskador vid en kemikalieolycka

Detaljer

Kemikalieolyckors miljöskador : metod och vägledning för uppskattning av miljöskador vid en kemikalieolycka
Publikationsnummer
MSB1696
ISBN-nummer
978-91-7927-107-7
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
41 s. : tab.
Pris
0 kronor
Regeringens uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär bland annat att MSB:s förebyggande arbete ska bidra till att antalet olyckor och kriser samt effekterna av dessa minimeras genom att berörda aktörer vidtar förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. Som ett led i detta har MSB tagit fram denna metod för beskrivning av miljökonsekvenserna vid en kemikalieolycka. Metoden är främst avsedd att användas generellt inom olika branscher som berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Tänkta målgrupper är verksamhets- utövare inom olika berörda branscher, konsulter och myndigheter. Metoden är avgränsad till enbart miljökonsekvenser för identifierade skadehändelser vid en kemikalieolycka. Sannolikhet och frekvens är inte inblandade i detta steg av riskhanteringsprocessen. Metoden avser alltså endast steget ”Effekt/konsekvens för identifierade skadehändelser” och då enbart avseende yttre miljö. Övriga steg i riskhanteringsprocessen omfattas således inte av metoden. Vissa delar kan dock ligga till grund för arbetet även i andra steg, exempelvis riskvärdering och riskreduktion. Metoden kan hantera ett stort antal olika skadehändelser/scenarier. I ett inledande analysskede kan tiotals och ibland hundratals olika skadehändelser vara identifierade. MSB vill poängtera att metoden ska ses som ett förslag på arbetsverktyg för ovan nämnda steg i riskhanteringsprocessen. Den nu föreliggande reviderade andra upplagan av metoden innebär en anpassning till nu gällande regler för klassning av kemikalier.

Beräkningsverktyg

För att underlätta användandet av metoden kan du använda ett beräkningsverktyg.

Beräkningsverktyg (xlsx)

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 mars 2021

Till toppen av sidan