Till innehåll på sidan

Erfarenheter från coronapandemin

Här har vi samlat de erfarenheter, stöd och råd som togs fram under coronapandemin för kommunal räddningstjänst.

Du kan även mejla oss tips, smarta lösningar och handfasta råd hur din räddningstjänst har löst olika frågor med anknytning till corona. Kontakta oss på e-postadress ruhb@msb.se

Andningsskydd

Andningsskydd FFP2 eller FFP3 används vid arbetsmoment där lokal riskbedömning anger att detta är nödvändigt. Aerosolgenererande procedurer som exempelvis hjärt-lung-räddning kan innebära en ökad risk för vårdpersonal likaväl som situationer där patienten hostar eller nyser.

 • Om andningsskydd

  Andningsskydd är en personlig skyddsutrustning som är avsedd för skydd av andningsorganen och som ska förse en användare som exponeras för förorenad luft och/eller vid syrebrist med andningsbar luft.

  Skyddsutrustningen ska tillföra andningsbar luft till användaren, t.ex. genom filtrering av den förorenade luften genom skyddsutrustningen eller genom försörjning av luft från en extern luftkälla.

  Material och andra komponenter som ingår i sådan skyddsutrustning ska väljas eller utformas och byggas in så att användaren kan andas obehindrat och med god andningshygien under den tid skyddsutrustningen används.

  Ansiktsmaskens täthet och tryckfallet vid inandning samt filtrens avskiljningsförmåga ska hålla föroreningar från omgivningen så låga att de inte är skadliga för användarens hälsa.

  Skyddsutrustningen ska vara märkt med uppgifter om utrustningens egenskaper som tillsammans med bruksanvisningen ger en utbildad och kvalificerad användare nödvändig information för att rätt kunna använda skyddsutrustningen.

  När det gäller filter ska tillverkarens bruksanvisning även ange till vilket datum nya filter i originalemballage får förvaras innan de ska destrueras. Se EU-direktiv, 2016/425.

  För att ett andningsskydd ska fungera tillfredsställande krävs det:

  • Återkommande information/utbildning kring handhavande av andningsskydd.
  • Utprovning av personligt andningsskydd.
  • Regelbundet underhåll (rengöring och filterbyten).
  • Att andningsskydden inte modifieras eller hanteras på annat sätt än enligt tillverkarens anvisningar.
  • Daglig rakning om andningsskydd med undertryck används.
  • Rätt andningsskydd för rådande arbetsförhållanden (se exempel på filterval ovan). Se Hur effektivt skyddar andningsskydd i praktiken, IVL, 2009.

Skyddsmask 90

Skyddsmask 90 i kombination med Filter 90 är en utmärkt skyddsmask som ger ett gott skydd för användaren när andningsskydd bedöms vara nödvändigt som skydd mot covid-19 smitta. Bedömningen av angiven skyddsfaktor bygger på beräkningar från FOI.

Om Skyddsmask 90 används och P3 filter ska anskaffas, kontrollera att filtren har en gänga enligt EN 148-1 (sk NATO-gänga). Vissa partikelfilter av typ 3 saknar gänga och kräver en adapter med EN 148-1 gänga.

Observera att filter 90 har ett partikelfilter som motsvarar partikelfilter klassat P3. Se mer i FMV och FOI bedömning om Skyddsmask 90 förmåga att skydda mot B-ämnen, 2020, dnr 18FMV6759-99:1.

 • Så här används och tillpassas Skyddsmask 90

  Genom att använda den förenklade tillpassningsrutinen kan även personal som saknar tidigare erfarenhet och utbildning göra en egen tillpassning av Skyddsmask 90 tillsammans med Filter 90 och därigenom snabbt (inom några minuter) börja använda denna operativt. Rutinerna för tillpassning gäller Skyddsmask 90 tillsammans med Filter 90 alternativt partikelfilter P3, samt Filter 200 (särskilt filter som tilldelats regionerna).

  Rutinen för sanering av Skyddsmask 90 tillämpas då en mask används av flera personer (ej personlig mask). I de fall användaren inte har tillgång till en personlig mask ska tillpassningsrutinen följas varje gång användaren ska använda en ny mask. Tillpassningsrutinen ska alltid ha föregåtts av en sanering i de fall masken använts tidigare eller bedöms kontaminerad av annan anledning. När det gäller aktionstid och avskiljningsgrad för filter 90, se rutiner för sanering, längst ned i dokumentet ”Rutiner för förenklat tillpassningsförfarande”. För övriga filter; följ tillverkarens anvisningar och rekommendationer.

  Dokument

  Genom att skriva ut dokumentet på berörd arbetsplats ges tydliga rutiner med instruktioner för tillpassning och sanering av Skyddsmask 90 tillsammans med bedömningen av dess skyddsfaktor avseende covid-19.

  Ladda ner rutiner för förenklat tillpassningsförfarandeLadda ner instruktionsbok Skyddsmask 90Tillpassningskontroll med Isoamylacetat

   

   

   

Tillåtet att använda skyddsmask 90

Arbetsmiljöverket har den 18 mars 2020 beslutat om att ge dispens för användning av SM90 till följande verksamheter:

 • ambulans- och räddningstjänst,
 • Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning samt
 • hälso- och sjukvården.

Filterskydd mot Covid-19

Exempel på val av filterskydd för kommunens organisation för räddningstjänst som skydd mot

 1. Helmask (EN 136) med utbytbart partikelfilter av typ P3 (EN 143), alternativt Skyddsmask
 2. Halvmask (EN 140) med utbytbart partikelfilter av typ P3 (EN 143), eventuellt kompletterad med tättsittande skyddsglasögon (korgglasögon) eller
 3. Filtrerande mask FFP3/FFP2 (mask av filtermaterial enligt EN 149), eventuellt kompletterad med tättsittande skyddsglasögon (korgglasögon) eller visir.

Om Skyddsmask 90 används och P3 filter ska anskaffas, kontrollera att filtren har en gänga enligt EN 148-1 (sk. NATO-gänga). Vissa partikelfilter av typ 3 saknar gänga och kräver en adapter med EN 148-1 gänga för att kunna användas på.

Observera att filter 90 har ett partikelfilter som motsvarar partikelfilter klassat P3. Se mer i FMV och FOI bedömning om Skyddsmask 90 förmåga att skydda mot B-ämnen, 2020, dnr 18FMV6759-99:1

Filter 90

Filtrets aktionstid, avskiljningsgrad mot partiklar samt tryckfall påverkas i princip inte av en kontaminering med t.ex. Covid-19. Som för andra förekommande partikelfilter är det upplevda andningsmotståndet i filter 90 som avgör när det ska bytas (För övriga filter; följ tillverkarens anvisningar och rekommendationer).

Partikelfiltret i filter 90 är bland annat behandlat för att vara vattenavstötande och innehar även en viss mögelresistens. Det är viktigt att bottenplugg samt skruvlock är monterade när filter 90 rengörs.

Filter 90 och mikroorganismer

Mikroorganismer: ”mögel- och jästsvampar, virus och andra mikrobiologiska enheter, cellulära och inte cellulära, som kan reproduceras eller överföra genetiskt material” *. Det finns skillnader mellan olika typer av mikroorganismer. Virus har ingen egen ämnesomsättning och kräver värdcell(er) för att kunna föröka sig. Så länge ett virus inte kommer i kontakt med värdcell(er) kan det heller inte föröka sig och på sikt inte heller överleva. Risken för att virus covid-19 överlever över tid och sprider sig i Filter 90 är alltså mycket liten. Om minsta osäkerhet råder angående detta, värmebehandla Filter 90 i 70 grader under 60 minuter (i till exempel en ugn) för att avdöda ev. överlevande virus i filtret. Filter 90 kan värmas upp till 100 grader utan att filtrets funktion påverkas**.

*Arbetsmiljöverket AFS 2018:4** FOI

Stöd för prioritering av kommunens uppgifter enligt LSO och LBE

MSB har tagit fram ett stöd för prioritering av kommunens uppgifter enligt LSO och LBE med anledning av COVID-19.

PM: Stöd för prioritering av kommunens uppgifter enligt LSO och LBE med anledning av COVID-19Frågor på de delar i promemorian som avser LSO hänvisas till:

Per Karlsson, per.karlsson@msb.se, 010-240 54 10
Magnus Olofsson, magnus.olofsson@msb.se, 010-240 53 82

Frågor avseende LBE hänvisas till:

Agneta Jansson, agneta.jansson@msb.se, 010-240 52 27
Tiina Germgård, tiina.germgard@msb.se, 010-240 54 11

Sotning och brandskyddskontroll under särskilda förhållanden

I den situation som just nu råder kan problem uppstå att utföra sotning och brandskyddskontroll på alla objekt inom rätt frist/intervall. MSB har tagit fram en vägledning som stöd till kommunerna hur de ska resonera i den besluts- och prioriteringsprocess som kan behöva genomföras på frist/intervall och objektkategoriområdet.

PM - Prioriteringsstöd för att genomföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med anledning av coronaviruset

Skyddsutrustning för räddningstjänstpersonal

För kommunens organisation för räddningstjänst kan situationer som t.ex. bärhjälp i samband med ambulanstransporter eller IVPA-larm innebära en risk för att smittas med det nya coronaviruset.

För kommunens räddningstjänst kan en engångsoverall vara ett alternativ till larmställ. Som alternativ till engångshandskar kan kraftiga skyddshandskar i tätt material som går att desinficera användas, exempelvis kemskyddshandskar.

Exempel på filterskydd mot mikroorganismer

Exempel på val av filterskydd för kommunens organisation för räddningstjänst som skydd mot mikroorganismer

 1. Helmask (EN 136) med utbytbart partikelfilter av typ P3 (EN 143)
 2. Halvmask (EN 140) med utbytbart partikelfilter av typ P3, eventuellt kompletterad med tättsittande skyddsglasögon (korgglasögon) eller visir.
 3. Filtrerande mask FFP3/FFP2 (mask av filtermaterial enligt EN 149), eventuellt kompletterad med tättsittande skyddsglasögon (korgglasögon) eller visir.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten gör med utgångspunkt från ökande kunskaper om smittspridningen av SARS-CoV-2 och i enlighet med rekommendationerna från WHO, bedömningen att ett vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett bra barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vårdsituation, med undantag för aerosolgenererande procedurer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sanering och tvätt

Om den personliga skyddsutrustningen (larmställ, handskar, stövlar) misstänks har varit i kontakt med smitta följ anvisningarna under rubriken ”Instruktion för sanering och tvätt”.

 • Instruktion för sanering och tvätt

  Lokalt utarbetade riktlinjer och rutiner för desinfektion, sanering och avfallshantering ska finnas på plats.

  Coronavirus är känsliga för ett brett utbud av desinfektionsmedel, inklusive alkoholbaserade. Ytor som kan ha kommit i kontakt med smittat material rengörs med alkoholbaserade ytdesinfektions-medel med tensider (eller annat medel enligt lokala anvisningar).

  • Vid spill av kroppsvätskor används oxiderande desinfektionsmedel (eller motsvarande enligt lokala anvisningar. Avfall hanteras enligt lokala riktlinjer och rutiner för smittförande avfall kategori B (UN3291).
  • Omhändertagande av kontaminerad skyddsutrustning, larmställ, stövlar, handskar omhändertas efter ordinarie rutiner. Se exempel på rutiner för omhändertagande av kontaminerad utrustning i Friska brandmän.

  Friska brandmän - PDFNär det gäller tvätt av kläder och textilier, exempelvis larmställ som har varit i kontakt med covid-19 bör man följa normala tvättrutiner för smittförande ämnen. European Centre for Disease Prevention and Control rekommenderar dock en tvättprocedur (avser tygtrasor/handdukar som använts för att rengöra kontaminerade ytor) som minst inbegriper maskintvätt med vanligt tvättmedel. Följ normala tvättanvisningar för 60 gradig maskintvätt med vanligt tvättmedel.

Samverkan med regioner

Arbetsmiljön för varje arbetstagare är arbetsgivarens ansvar till vardags likväl som vid samhällsstörningar.

Behovet av samverkan är stort, särskilt angående samverkansavtal med regionen avseende bärhjälp, sjukvårdslarm, IVPA och andra sjukvårdsinsatser.

När det gäller riktlinjer och förhållningssätt avseende personalens skydd och säkerhet vid misstänkt eller konstaterad coronasmittad patient behöver dock kommunens räddningstjänst särskilt samverka med egna regionen.

Har inreseförbud påverkan på bistånd vid omfattande räddningsinsatser?

Påverkar nu gällande inreseförbud till Sverige bistånd från EU eller de nordiska länderna vid omfattande räddningsinsatser?

De inreseförbud som nu gäller för inresa till Sverige påverkar inte bistånd från länder inom EU likaväl som bistånd från de nordiska länderna, exempelvis stöd enligt Nordredavtalet.

I Sverige regleras inreseförbud sedan den 18 mars i förordning (SFS 2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Förordningen omfattar inreseförbud för utländska medborgare som befinner sig utanför EES-området. Förordningen gör dock undantag för inresa för utländska medborgare som befinner sig utanför EES området och som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige”.

Läs förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Arbetsgivarrelaterad information

Bra att veta

Kommunicera

Kommunicera externt i era kanaler

Trygghetsskapande åtgärder är viktiga. Försök få ut budskapet att räddningstjänsten fungerar och upprätthåller ordinarie beredskap till exempel i media och att ni jobbar aktivt för att det ska förbli så.

Kommunicera internt

Glöm inte kommunikationsbehovet gentemot egen personal. Ett tips på hur man kan göra hittar du på brandkåren Norra Dalarnas Youtubekanal, där cheferna på informerar. Budskapen är brandkårens egna, inte MSB:s.

Senast granskad: 29 september 2021

Till toppen av sidan