Till innehåll på sidan

SAMÖ

Syftet med övningsserien SAMÖ är att både pröva och utveckla det svenska krisberedskapssystemet. SAMÖ är en förkortning för samverkansövning och arrangeras i regel av MSB vart fjärde år på nationell och regional nivå.

Bilden visar en bil som fastnat på en översvämmad väg. I förgrunden står en brandbil. Scenariot för SAMÖ är alltid en särskild händelse eller kris under normalläge.

Övningsserien SAMÖ stödjer hela det svenska krisberedskapssystemet genom att utgöra grund för vidare övning på regional, lokal och sektorsnivå. Övningen är systemstödjande. Det betyder att lärdomar från övningen paketeras som ett stöd till efterföljande övningsverksamhet på regional och lokal nivå, samt inom och mellan sektorer.
Scenariot för SAMÖ är alltid en särskild händelse eller kris under normalläge. Höjd beredskap övas inte inom ramen för SAMÖ.

SAMÖ 2023

Syftet med SAMÖ 2023 är att pröva förmågan till samverkan och ledning, prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå. Scenariot rör hantering av storskaliga, väderrelaterade händelser.

Förmågorna som ska övas hämtas ur MSB:s övningsinriktning för 2022-2026. Utvalda områden är:

  • aktörsgemensam samverkan
  • samlade lägesbilder
  • resurssamordning
  • kommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning

Detta innefattar bland annat geografiskt områdesansvar, stabsmetodik, samverkan med näringslivet, resursprioritering, beslutsfattande, informationspåverkan och målgruppsanpassning.

Senast granskad: 9 december 2021

Till toppen av sidan