Till innehåll på sidan

SAMÖ

Under SAMÖ 2023 prövade och utvecklade vi vår förmåga till samverkan och ledning, samt prioritering av resurser och kommunikation hos myndigheter och aktörer på nationell och regional nivå i samband med hantering av storskaliga väderrelaterade händelser.

Övningen skulle dessutom tydliggöra rollfördelning och mandat vid ledning och prioritering av räddningsinsatser.

Bilden visar en bil som fastnat på en översvämmad väg. I förgrunden står en brandbil. Scenariot för SAMÖ är alltid en särskild händelse eller kris under normalläge.

Regn och översvämning

Vi övade en händelse med långvarigt omfattande regn och översvämning, med risker för ras och skred i stora delar av landet. Detta gav effekter på bland annat försörjningssystem, livsmedels- och dricksvattenproduktion, liksom el- och telekommunikationer. Med stora konsekvenser på samhällsviktiga verksamheter ökade även risken för till exempel informationspåverkan.

Övningar stärker vår motståndskraft

SAMÖ 2023 var den första nationella samverkansövningen, efter att den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar, trädde i kraft 1 oktober 2022. Sverige, liksom våra europeiska grannar, befinner sig i ett allvarligt läge och med en förändrad säkerhetspolitisk situation i omvärlden. Arbetet med att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig, behöver trappas upp. Övningar, som SAMÖ 2023, är ett viktigt och prioriterat verktyg i detta arbete.

Simuleringsövning med motspel

SAMÖ 2023 genomfördes den 15-16 mars 2023, då ett tjugotal aktörer övade under två fullspäckade dagar i egna lokaler med egen stabsorganisation. Deras omvärld spelades av ett centralt motspel, som leddes av övningsledningen.

Senast granskad: 27 oktober 2023

Till toppen av sidan