Till innehåll på sidan

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap och inriktning för 2016 : redovisning av uppdrag 19 i MSB regleringsbrev för 2015

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap och inriktning för 2016 : redovisning av uppdrag 19 i MSB regleringsbrev för 2015

Detaljer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap och inriktning för 2016 : redovisning av uppdrag 19 i MSB regleringsbrev för 2015
Publikationsnummer
MSB808–mars2015
ISBN-nummer
978-91-7388-534-3
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
78 s.
Pris
0 kronor
MSB har under 2014 fördelat sammanlagt 1 069
mnkr till myndigheter,länsstyrelser, kommuner,
landsting samt frivilliga försvarsorganisationer
ochforskare. Anslaget har använts till en rad
förebyggande och förberedandeåtgärder som
stärker krisberedskapsförmågan inom ett flertal
områden.
Myndigheter och länsstyrelser har 2014 deltagit
i sammanlagt 393 projekt,varav 188 avslutades
under året. Av dessa 188 projekt anger
myndigheterna attresultaten och den uppbyggda
förmågan från 55 projekt redan har kommit till
nytta vid en inträffad händelse, medan resultaten
och den uppbyggda förmåganfrån 70 projekt har
kommit till nytta vid en genomförd övning.
Kommuner och landsting har genom den statliga
ersättningen fått godaförutsättningar att
fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser ifredstid och höjd
beredskap (LEH) och därmed dels minskat
sårbarheten i sinaverksamheter, dels ökat sina
förmågor att hantera krissituationer.
Tolv frivilliga försvarsorganisationer har
genom uppdragsmedel från MSBgenomfört 99
uppdrag under året, i syfte att stärka samhällets
krisberedskap.Resultatet från närmare hälften
av de genomförda uppdragen under 2014 harredan
kommit till nytta vid en faktisk händelse
respektive vid en övning.
Anslag 2:4 finansierade under 2014 sammanlagt
ett 70-tal olikaforskningsaktiviteter. Under
året genomfördes tre utlysningar av
forskningsmedel. Två var öppna för ansökningar
inom hela MSB:s fält,nämligen planeringsmedel
för EU-ansökningar och postdoktoralt stöd. Den
tredje var tematiskt inriktad mot området
industriella informations- ochstyrsystem.
Totalt inkom 64 ansökningar, varav 17 hittills har
beviljats.
MSB gör bedömningen att krisberedskapsförmågan
på lokal, regional ochcentral nivå har höjts
genom satsningarna från anslaget. Anslag 2:4
Krisberedskap är ett mycket viktigt instrument för
att utveckla en systematisksamverkan mellan
aktörer i krisberedskapssystemet.
Uppföljningen visar att anslag 2:4 i hög grad
bidrar till gemensamma uppdragoch projekt där
aktörer som annars inte skulle ha samarbetat har
ökat sinförmåga att i samverkan hantera en
större händelse.
Projekten och uppdragen kommer i stor
utsträckning till nytta i faktiskahändelser
och anslaget bidrar till att stärka förmågan
mellan olika aktörer ocholika sektorer.
MSB gör bedömningen att den verksamhet som
finansierats 2014 sammantagetbidragit till att
stärka samhällets samlade krisberedskapsförmåga.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan