Till innehåll på sidan

MSB:s marknadskontrollmandat

MSB:s marknadskontrollmandat (det vill säga produktgrupper och lagstöd) kan du ta del av i tabellen nedan. Detaljerad information finns i MSB:s marknadskontrollplan.

Produktgrupp Lagstöd för kontrollmandat
Aerosolbehållare med brandfarligt innehåll LBE* 22 § p 2 + MSBFS 2018:1
Transportabla tryckbärande anordningar, t ex engångsbehållare för gas, gasflaskor, gasolflaskor FFG** 10 §
Explosiva varor, t ex explosiva varor för civilt bruk; pyrotekniska artiklar som fyrverkerier mm LBE* 22 § p 1
Gasanordningar som omfattas av EU-förordningen om gasanordningar eller av gasapparatdirektivet, Elsäkerhetsverket reglerar vissa faror GAF*** 2 §
Skorstensfria kaminer samt kaminer, element, behållare, explosionssäkra kärl för brandfarlig vätska LBE* 22 § p 2 + SÄIFS 2000:2
Gasdrivna cigarett- och brukständare och andra behållare innehållande brandfarlig gas (till och med 31 juli 2020), Konsumentverket reglerar vissa faror LBE* 22 § p 2 + SÄIFS 1998:7  (upphör 1 augusti 2020)
Gasolslang utanför förordningen om gasanordningar (till och med 31 juli 2020) LBE* 22 § p 2 + SÄIFS 2000:4 (upphör 1 augusti 2020)

* LBE, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, ** FFG, förordning (2006:311) om transport av farligt gods, *** GAF, förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.

Den 1 augusti upphör MSB:s marknadskontrollmandat för produktgrupperna gaständare och gasolslang som inte omfattas av EU-förordningen om gasanordningar. Vid detta datum ersätts föreskrifterna SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare och SÄIFS 2000:4 om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas med rena hanteringsföreskrifter. Båda upphör samtidigt att gälla. MSB:s rätt att utföra marknadskontroll är i LBE i 22 § p 2 knutet till produkter som regleras i föreskrifter under LBE. När föreskrifterna upphör att gälla upphör också MSB:s marknadskontrollmandat.

Tillsyn och marknadskontroll

MSB:s arbete med produktsäkerhet

Senast granskad: 30 juli 2020

Till toppen av sidan