Till innehåll på sidan

Totalförsvarsplikt

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. För närvarande kan civila myndigheter krigsplacera med allmän tjänsteplikt.

En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig. En person som är krigsplacerad med värnplikt eller – om den aktiveras – civilplikt, kan inte tas i anspråk med allmän tjänsteplikt.

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Att vara civilpliktig innebär att man tjänstgör i den civila delen av totalförsvaret. Det kan till exempel innebära att man tjänstgör som sjuksköterska eller inom förskolan.

Värnplikt och civilplikt 

Värnplikt och civilplikt omfattas av grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänst och krigstjänstgöring. Värnplikt har efter att ha varit vilande åter aktiverats vad avser möjligheten till repetitionsutbildning, mönstring och grundutbildning. Civilplikt är vilande, men i de fall civilplikten skulle aktiveras kan regeringen föreskriva i vilka verksamheter som civilplikt ska fullgöras.
En totalförsvarspliktig som har avslutat grundutbildning med värnplikt eller civilplikt, om den skulle återaktiveras, ska krigsplaceras. Krigsplaceringen beslutas av Plikt- och prövningsverket efter framställningar från statliga myndigheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda.

Allmän tjänsteplikt 

Om det råder höjd beredskap kan regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt om det behövs för att verksamhet som är av särskild vikt för totalförsvaret ska kunna upprätthållas. Föreskriften kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet.

Allmän tjänsteplikt fullgörs av den som är totalförsvarspliktig genom att denne:

  1. kvarstår i sin anställning eller fullföljer uppdrag,
  2. tjänstgör enligt frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret eller
  3. utför arbete som anvisas av en myndighet.

Alla totalförsvarspliktiga, förutom värnpliktiga och civilpliktiga, kan tas i anspråk med allmän tjänsteplikt.

Anställd personal som avses tjänstgöra på sin ordinarie arbetsplats med allmän tjänsteplikt kan krigsplaceras enligt beslut av respektive arbetsgivare. Ett beslut om krigsplacering av totalförsvarspliktiga har ingen omedelbar rättsverkan och medför i sig inga skyldigheter för den enskilde. Dessa inträder först när det råder höjd beredskap och regeringen har föreskrivit om allmän tjänsteplikt. Krigsplacering av personal är dock ett viktigt planeringsverktyg för de myndigheter och andra organisationer som har uppgifter inom totalförsvaret.

Frågor och svar om allmän tjänsteplikt

Senast granskad: 16 september 2021

Till toppen av sidan