Till innehåll på sidan

Totalförsvarets intressen i samhällsplanering

Att beakta totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen handlar om att bygga ett robust samhälle och förbereda samhället för krig.

Det handlar även om att planera för hur konsekvenserna i form av skador och ansträngningar som ett krigsutbrott medför kan hanteras och mildras. Den fysiska planeringen kan få en avgörande betydelse för hur samhället klarar av att möta olika typer av hot och de allvarliga påfrestningar de medför.

Totalförsvarets civila intressen är en del av den civila beredskapen – som är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Med hänsyn till civil beredskap i samhällsplaneringen avses en samhällsutveckling som i fred tillgodoser totalförsvars-, krisberedskaps- och olycksperspektivet vilket förenklar, reducerar kostnader och minskar behovet av särskilda beredskapsåtgärder enbart avsedda för totalförsvaret.

Under många år har det bedrivits ett begränsat arbete inom området. Detta har sin grund i den hotbild och den inriktning för totalförsvaret som följde efter det kalla krigets slut. I praktiken upphörde flera berörda myndigheters och andra aktörers planering för höjd beredskap eftersom det inte längre fanns något behov.

I dag ser hotbilden annorlunda ut och vi har ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Totalförsvarsplaneringen har återupptagits och Sverige befinner sig i en intensiv fas i uppbyggnaden av totalförsvaret, som består av både det militära och civila försvaret. Att bygga ett modernt totalförsvar är en utmaning. Det kommer inte att se ut som det gjorde förr och det är ännu många delar som inte är på plats. Därför behöver samhället bygga en stabil grund att stå på utifrån bättre kunskaper om vårt samhälles sårbarhet.

Vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen

MSB har i samverkan med andra aktörer tagit fram en vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Vägledningen och stödet riktar sig till de aktörer som genom att ta fram planeringsunderlag, planer eller fattar beslut ska bevaka totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Fokus är totalförsvarets civila intressen i fysisk planering. Vägledningen riktar sig till samhällsplanerare och beredskapssamordnare med målet att stärka kunskapen om beredskapsfrågorna inom samhällsplaneringen genom tydligare och bättre processer för detta.

Syftet är att skapa förståelse för hur processerna för samhällsplanering – och framför allt fysisk planering – kan inkludera totalförsvarets intressen. Syftet är också att ge vägledning i hur de planeringsunderlag som behövs för beslut inom samhällsplanering kan kommuniceras, framför allt mellan beredskapssamordnare och samhällsplanerare.

Stödet riktar sig framförallt till arbetet med översiktsplanering och detaljplanering enligt plan- och bygglagen på kommunal nivå. Presentationerna och filmen kan dock med fördel användas även för att sprida kunskap och information inom den egna organisationen om området.

En uppdatering av vägledningen pågår och MSB planerar en nypublicering under år 2024.

Senast granskad: 7 november 2023

Till toppen av sidan