Till innehåll på sidan

Totalförsvarets intressen i samhällsplanering

Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen är en del i det större området Beredskapshänsyn i Samhällsplaneringen, BIS.

Med beredskapshänsyn i samhällsplaneringen avses en samhällsutveckling som i fred tillgodoser totalförsvars-, krisberedskaps- och olycksperspektivet vilket förenklar, reducerar kostnader och minskar behovet av särskilda beredskapsåtgärder enbart avsedda för totalförsvaret.

Att arbeta med BIS innebär att samhällets samlade kostnader för att tillgodose totalförsvarets intressen minskar. Under många år har det bedrivits ett begränsat arbete inom området. Detta har sin grund i den hotbild och den inriktning för försvaret som följde efter det kalla krigets slut. I praktiken upphörde berörda myndigheters och andra aktörers planering för höjd beredskap eftersom det inte längre fanns något behov.

Att bygga ett modernt totalförsvar är en utmaning. Det kommer inte att se ut som det gjorde förr, det är ännu osäkert vilken form det kommer att ta. Därför behöver samhället bygga en stabil grund att stå på utifrån bättre kunskaper om vårt samhälles sårbarhet. 

Vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen

MSB har i samverkan med andra aktörer tagit fram en vägledning för totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Vägledningen och stödet riktar sig till de aktörer som genom att ta fram planeringsunderlag, planer eller fattar beslut ska bevaka totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Fokus är totalförsvarets civila intressen i fysisk planering. Texten riktar sig till samhällsplanerare och beredskapssamordnare med målet att stärka kunskapen om beredskapsfrågorna inom samhällsplaneringen genom tydligare och bättre processer för detta.

Syftet är att skapa förståelse för hur processerna för samhällsplanering – och framför allt då fysisk planering – kan inkludera totalförsvarets intressen. Syftet är också att ge vägledning i hur de planeringsunderlag som behövs för beslut inom samhällsplanering ska kunna kommuniceras, framför allt mellan beredskapssamordnare och samhällsplanerare.

Stödet riktar sig framförallt till arbetet med översiktsplanering och detaljplanering enligt plan- och bygglagen på kommunal nivå. Presentationerna och filmen kan dock med fördel användas även för att sprida kunskap och information inom den egna organisationen om området.

Senast granskad: 15 november 2021

Till toppen av sidan