Till innehåll på sidan

Krigsorganisation och krigsplacering

Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den.

Har du frågor om din krigsplacering?

Om du har frågor rörande din civila krigsplacering, kontakta i första hand din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som beslutar om krigsplacering av sin personal. I den mån du är krigsplacerad ska du ha fått ett skriftligt besked om detta av arbetsgivaren.

Se även frågor och svar till dig som privatperson Har du frågor om krigsplacering hos företag?

MSB får för närvarande många frågor om vilka aktörer inom näringslivet som ska krigsplacera sin personal och hur det ska gå till. MSB har ett pågående utvecklingsarbete om hur aktörer inom näringslivet ska involveras i totalförsvarsplaneringen. Ett angränsande arbete är att ta fram vägledning om krigsorganisation och krigsplacering till företag. Vår ambition är att kunna ge ut det här stödet under hösten 2022.

 

En del av ett större uppdrag

Regeringen gav 2017 Försvarsmakten och MSB i uppdrag att verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar.

Vägledning för offentliga aktörer

MSB har tagit fram en uppdaterad vägledning till offentliga aktörer om krigsorganisation och krigsplacering som ersätter de tre tidigare vägledningarna till myndigheter, kommuner och regioner.

Vägledningen har gjorts mer läsvänlig och uppdaterats för att anpassa hänvisningar till nya överenskommelser, ny säkerhetsskyddslag och antaganden för totalförsvarsplaneringen i dokumentet Handlingskraft.

Läs mer och ladda ned vägledningen Rätt person på rätt plats – vägledning för offentliga aktörer

Vanliga begrepp

 • Krigsplacering med allmän tjänsteplikt 

  Att vara krigsplacerad med allmän tjänsteplikt innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och föreskriver om allmän tjänsteplikt. Ingen individ kan ha mer än en krigsplacering och tanken är att personen ska vara krigsplacerad i den verksamhet där den gör störst nytta för totalförsvaret.

 • Allmän tjänsteplikt

  Allmän tjänsteplikt innebär att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan kallas till att tjänstgöra i totalförsvaret vid höjd beredskap. Regeringen bestämmer hos vilka arbetsgivare allmän tjänsteplikt ska gälla.

  Allmän tjänsteplikt fullgörs genom att en person:

  • kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag,
  • tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret, eller
  • utför arbete som anvisats honom eller henne av den myndighet som regeringen bestämmer.
 • Höjd beredskap 

  Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap. Beslut om skärpt eller högsta beredskap får avse en viss del av landet eller en viss verksamhet.

 • Krigsorganisation

  En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid. Bland annat träder vissa författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

Senast granskad: 12 april 2022

Till toppen av sidan