Till innehåll på sidan

Lägesbild

En lägesbild är urval av information som sammanställs i form av beskrivningar och bedömningar av läget för att ge överblick, förståelse och underlag till beslut och åtgärder.

Lägesbilder kan sammanställas för att underlätta förståelse för det inträffade. Med hjälp av lägesbilder kan vi underlätta bedömningar av händelsen och dess konsekvenser för att kunna vidta lämpliga och samordnade åtgärder, enskilt eller aktörsgemensamt. Lägesbilder är därmed betydelsefulla för att kunna nå insikter och förståelse för att hantera konsekvenserna av det inträffade.

Lägesbilder kan användas för att förebygga och hantera konsekvenser av samhällsstörningar i fredstida kriser och höjd beredskap. De består av information som beskriver händelsen, konsekvenser, åtgärder, resurser och aktörer.

Lägesbilder kan användas i interna och externa sammanhang. Lägesbilder, eller interna lägesbilder, används primärt för internt bruk medan samlade lägesbilder används i aktörsgemensamma sammanhang. Samlade lägesbilder består av information från flera aktörer eller flera aktörers lägesbilder.

Arbetssätt - Fak­tab­lad Lä­ges­bild

Faktabladet ger en övergripande bild av vad som avses med lägesbild, syftet med lägesbilder och information om lägesbilder i olika sammanhang. Faktabladet kommer att uppdateras i juni 2024.

Faktablad - lägesbild (pdf)

Arbetssätt – process för samlad lägesbild

Bilden visar en generell och kortfattad beskrivning över processen för samlad lägesbild och de olika delmomenten och stegen som genomförs under lägesbildsarbetet. Med bilden ges en översikt över hur arbetet går till från uppstart till avslut.

Process för samlad lägesbild

Arbetet kan delas in i tre övergripande delmoment: Inramning av arbetet, skapande av lägesbilden och användande av den färdiga lägesbilden. Varje del innehåller tre olika steg som utifrån kontext kan genomföras snabbt av en person, ett fåtal personer eller mer ingående av en grupp personer. Sammanhanget eller behoven kan även innebära att några steg slås ihop, genomförs parallellt eller att det finns behov att gå tillbaka till ett tidigare steg innan det finns bra förutsättningar att fortsätta mot kommande steg.

Bilden kommer kompletteras i juni 2024 med vägledande texter, mallar, checklistor och andra produkter som mer ingående går igenom arbetet i respektive steg.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan