Till innehåll på sidan

Hur ett VMA begärs

Ett VMA sänds för att varna allmänheten vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor. Det sänds också vid andra allvarliga händelser eller för risk vid spridning av allvarlig smittsam sjukdom, allt för att hindra och begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.

Tidigare fanns det två olika nivåer på VMA; VMA Varning och VMA Information. Den enda skillnaden var hur fort ett VMA skulle sändas ut via radio.

VMA Varning sändes ut omedelbart och VMA Information vid lämplig tidpunkt inom 5 minuter. Detta skapade förvirring hos de som begärde ett VMA då VMA Information ofta blandades ihop med ett myndighetsmeddelande. Av den anledningen finns det nu endast ett VMA att begära och hanteringen om när det ska sändas avgörs vid lämnandet av uppgifter om händelsen till Sveriges Radios sändningsledning.

Meddelandets innehåll

Behörig person som begär ett meddelande ansvarar för att det är korrekt. Meddelandet utformas i samråd med Sveriges Radios sändningsledning.

Det bör innehålla kort och saklig information om:

  • vilket område som berörs
  • vad som hänt eller som kan hända
  • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa, egendom och/eller miljö
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
  • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet

Behörighet för begäran av VMA

I tabellen hittar du de myndigheter som har mandat att begära VMA och vid vilken typ av händelse som det kan göras. Varje behörig myndighet avgör vilka personer hos sig som ska få begära sändning.

Vem har behörighet att begära ett VMA

Händelse Behörig aktör
Olyckshändelse eller överhängande fara för olyckshändelse (giftig, brandrök, utsläpp av kemikalier, explosionsrisk) Räddningschef/räddningsledare för statlig eller kommunal räddningstjänst
Grov störning av allmän ordning eller svår brottslighet, som innebär fara

Polismyndighet

Räddningstjänst och rådgivning vid utsläpp av radioaktiva ämnen Räddningsledare för statlig räddningstjänst, Strålsäkerhetsmyndigheten
Överhängande fara för spridning av allvarlig smittsam sjukdom Smittskyddsläkare
Utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen i mark, vatten och luft, sam även vid risk för ras, skred och dammbrott Anläggningar med farlig verksamhet, (enligt 2 kap, 4 §, Lagen om skydd mot olyckor).
Allvarliga störningar i alarmeringsfunktionen, till exempel bortfall av numret 112 SOS Alarm
Elavbrott Svenska kraftnät och de största el- distributörerna
Teleavbrott Teleoperatörer med egna nät
En händelse som tidigare föranlett ett VMA Alla som får begära sändning av varningsmeddelande
En extraordinär händelse Regeringen med regeringskansliet
Alla beredskapsmyndigheter
Kommuner och regioner
Vid höjd beredskap Försvarsmakten

En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

Med beredskapsmyndighet menas en myndighet med ansvar och skyldigheter för krishantering. De flesta av dessa myndigheter har en tjänsteman i beredskap (TiB) dygnet runt.

På msb.se/strukturreform hittar du en lista över beredskapsmyndigheterna

Senast granskad: 28 september 2022

Till toppen av sidan