Till innehåll på sidan

Vägledning för myndigheter

Vid höjd beredskap ska berörda myndigheter fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med hänsyn till tillgång på personal och förhållanden i övrigt.

Personal som är anställd hos en myndighet och som inte tas i anspråk i totalförsvaret i övrigt får, med stöd av anställningsavtalet, krigsplaceras vid myndigheten.

Personal som är krigsplacerad vid myndigheten ska ges skriftligt besked om sin krigsplacering. Beskedet ska innehålla uppgift om inställelseplats.

Att vara krigsplacerad innebär att vara ianspråkstagen för tjänstgöring under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

MSB har i samverkan med Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket tagit fram en vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering.

Rätt person på rätt plats: Vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering

Verktyg för att fastslå krigsduglighet

Frågor och svar om arbetsrättsliga regler vid höjd beredskap

Frågor och svar om arbetstid och ersättning

Senast granskad: 25 maj 2019

Till toppen av sidan