Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Den samlade styrkan är prioritet – budskapet vid myndighetschefsmöte civil beredskap

Diskussioner kring den fortsatta utvecklingen av civil beredskap var i fokus när MSB samlade myndighetschefer från civilområdesansvariga länsstyrelser och beredskapssektorer samt Myndigheten för psykologiskt försvar och Riksbanken den 2 juni.

Syftet med mötet var att fortsätta dialogen om myndigheternas gemensamma uppdrag inom den civila beredskapen och att följa upp frågorna från Totalförsvarets myndighetschefsmöte i februari i år.

Under våren har det pågått ett intensivt aktörsgemensamt arbete med flera olika delar. Bland annat att formulera gemensamma mål att sträva mot i implementeringen av den nya strukturen för civilt försvar. Utöver det ett arbete med att utveckla ändamålsenliga och effektiva former för mötet mellan geografiskt områdesansvar och beredskapssektorsansvar, samt hur myndigheterna kan kommunicera samordnat och tydligt om civil beredskap.

– Vårt gemensamma arbete i flera olika forum har gett positiva resultat. Vi lär oss av varandra längs vägen, och vi kommer fram till bättre lösningar när vi är flera som diskuterar de utmaningar vi står inför. Målet är att nå syftet för den nya strukturen som gäller från 1 oktober förra året, det vill säga ett Sverige med ökad motståndskraft, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Från vänster: Charlotte Petri Gornitzka GD MSB, Olivia Wigzell GD Socialstyrelsen och Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län.

– Det är ett omfattande arbete som pågår på alla nivåer för att öka både robustheten och flexibiliteten i vår beredskap. Samverkan är ju ledordet för att de förmågehöjande åtgärderna ska bli effektiva och vi myndighetschefer och den högsta regionala nivån fortsätter, precis som idag, att arbeta för att bli än mer samspelta. Det vinner alla på både i uppbyggnadsarbetet och i ett skarpt läge, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Kommande prioriteringar inom det civila försvaret

Efter uppföljningen av vårens arbete följde en gemensam diskussion om det nya regeringsuppdraget om att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret 2025-2030. Rapporten blir ett viktigt underlag till Försvarsberedningen.

– Därför var det viktigt att vi fick föra ett gemensamt samtal om vad som kommer vara viktigast för systemet som helhet. Det är bara tillsammans som vi kan få en samlad bild av behov och möjligheter. Det är också fint att få möjlighet att diskutera med kloka och engagerade kollegor, fortsätter Charlotte Petri Gornitzka.

– I den prioritering som MSB ska föreslå är det viktigt att man beaktar behoven som finns på lokal och regional nivå, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län.

Rapporten kommer till stor del att bygga vidare på arbete som skedde inom ramen för två andra regeringsuppdrag som lämnades in i maj och november förra året.

– Uppdraget utförs i nära dialog med övriga myndigheter och Försvarsmakten, vilket vi även gjorde förra året. Vi behöver vara transparenta och tillitsfulla för att det ska gå vägen och bli bästa möjliga underlag för försvarsberedningen, avslutar Charlotte Petri Gornitzka.

Relaterad information

Regeringsuppdrag att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret

Regeringsuppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret i budgetpropositionen för 2023 (10 maj)

Regeringsuppdrag att redovisa förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret (1 november)

Publicerad: 2 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:24

Senast granskad: 2 juni 2023

Till toppen av sidan