Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

En ny CBRNE-strategi har tagits fram

CBRNE handlar om allt ifrån olyckor med kemikalier i vardagen, till hot om och användning av massförstörelsevapen. CBRNE är en internationell förkortning för chemical, biological, radiological, nuclear and explosives. Nu har en ny aktörsgemensam strategi tagits fram med syftet att stärka beredskapen i Sverige.

Arbetet med den aktörsgemensamma strategin har pågått sedan 2020. Strategin berör aktörer från lokal till nationell nivå, från offentlig förvaltning till näringsliv och frivilliga organisationer. Syftet är att alla berörda aktörer ska få tydligare riktning och stärkta förutsättningar med att utveckla CBRNE-förmåga.

– Strategin har arbetats fram gemensamt av många aktörer vilket bidragit till bättre förståelse för de mål och delmål som vi aktörsgemensamt måste arbeta med för att stärka vår beredskap, säger Åsa Kyrk Gere, MSB.s enhetschef för geodata och samhällets robusthet.

Strategins tre mål

CBRNE-strategin har tre mål: att stärka samverkan mellan aktörer, att få förståelse för hot och risker och att skapa förmåga.

Nationellt pågår ett arbete med att utveckla det svenska totalförsvaret. CBRNE-perspektivet och strategin är en naturlig del i denna planeringsprocess. MSB har till uppgift att utveckla och stödja samhällets beredskap och verka för samordning mellan berörda aktörer, både i det förebyggande arbetet och i det operativa skedet.

Det finns även planer på att komplettera strategin med vägledning, digitalt stöd och utbildning för att underlätta i arbetet mot målen. CBRNE-strategin kan även användas för att tydligare fastslå en inriktning och ambitionsnivå för investeringar.

Området är komplext

CBRNE-området är brett och berör många. Händelserna kan vara mycket komplexa. Det kräver både samordning och samverkan på olika nivåer mellan olika aktörer.

Det är därför viktigt att alla berörda aktörer tar del av strategin och implementerar den, ser på möjligheterna att utveckla förmågan för att kunna både förebygga och hantera CBRNE-händelser samt bidra till att målen nås. Tillsammans stärker vi då Sveriges beredskap.

Mer om strategin

Webbkurs inom CBRNE

Det finns en kostnadsfri utbildning för dig som i din yrkesutövning kommer i kontakt med CBRNE-frågor. Du kan t.ex. vara handläggare på lokal, regional och nationell nivå, beredskapssamordnare eller tjänsteman i beredskap. Men även du som jobbar i en frivilligorganisation eller som operativ personal kan ha nytta av kursen.

I webbkursen varvas filmer, faktatexter, reflektionsfrågor och interaktiva övningar. Webbkursen tar cirka 50 minuter att genomföra. 

MSB vill med denna webbkurs bidra till ökad förståelse, medvetenhet och en gemensam syn inom CBRNE-området, samt dess hot och risker.

Webbkurs: CBRNE – en introduktion till farliga ämnen

Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 20 juni 2023

Till toppen av sidan