Till innehåll på sidan

Föreskrifter om kommunal tillsyn

I propositionen framhåller regeringen att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna utför sin tillsyn. Skillnader som nämns i propositionen är frekvens i tillsynsbesök, meddelande av föreläggande och uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts. Regeringen anser att tillsynen över enskilda av rättssäkerhetsskäl behöver utföras på liknande sätt över hela landet.

Med anledning av ovanstående kommer från och med att ändringarna träder i kraft 1 januari 2021, regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och utföras. I förordningen framgår att MSB är den myndighet sombemyndigas att meddela dessa föreskrifter.

MSB arbetar nu med att ta fram dessa föreskrifter. Till arbetet har skapats en referensgrupp bestående av representanter från 14 räddningstjänster, länsstyrelsen och SKR. Huvuddelen av föreskriftsarbetet är tänkt att genomföras under 2020 vilket skulle innebära en extern remiss tidigt 2021. Föreskrifterna kan då beslutas innan sommaren 2021.

Områden som hittills identifierats som aktuella att reglera är bland annat:

  • Vad kommunen ska redogöra för i sin planering av tillsynsverksamheten.
  • För vilka objekt som kommunen ska bedöma behovet av tillsyn.
  • Vad som ska kontrolleras vid en tillsyn.
  • Att uppföljning sker av att förelagda åtgärder utförs.
  • Samråd med andra myndigheter vid beslut om att förelägga om åtgärder vid vissa typer av byggnader.

Det framgår tydligt av propositionen att avsikten inte är en återgång till i föreskrift fastställda tillsynsfrister. Dock finns det anledning att i föreskrift uppmärksamma vissa typer av objekt där det är angeläget att behovet av tillsyn inte försummas. Föreskrifterna om tillsynens planering och utförande ska stödja kommunen i deras arbete med att effektivisera och genomföra tillsynen, och kan också underlätta för den statliga tillsynen av den kommunala förebyggande verksamheten.

Remiss 31 mars - 1 juli av föreskrifter och allmänna råd

MSB remitterar nu förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Beslut av föreskrifterna är planerat att ske i september 2021, med ett ikraftträdande den 1 januari 2022. MSB önskar få in era synpunkter senast den 1 juli 2021.

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Kontaktperson: Per Karlsson, per.karlsson@msb.se

Senast granskad: 8 oktober 2020

Till toppen av sidan