Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:25

MSB svarar på regeringsuppdraget om skyddade utrymmen för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Uppdraget har varit att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som kan användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap och därefter genomföra en inventering av sådana utrymmen.

MSB ska redovisa hur den samlade informationen om skyddade utrymmen bäst kan användas i det fortsatta arbetet och föreslår för regeringen att införa ett system för skyddade utrymmen. Rapporten skickas till Försvarsdepartementet den 2 maj.

Inventeringen har gjorts av Trafikverket, Statens fastighetsverk, regionerna och kommunerna. Det har resulterat i ett stort antal utrymmen som kan bli lämpliga som skyddade utrymmen. Dessa är fördelade över hela landet.

Skyddade utrymmen är en enklare form av skydd än ett skyddsrum, som ger visst skydd mot fysiska hot. Skyddade utrymmen finns inte lagstadgat. MSB anser att ett system för skyddade utrymmen är ett komplement till andra delar i befolkningsskyddet, som skyddsrum och utrymning - där samtliga delar behöver hanteras som en helhet.

Informationen användbar

Den insamlade informationen är gjord via register och lokal kunskap, inte genom platsbesök. Av kommunerna svarade 57 % på MSB:s förfrågan, av regionerna svarade 62 % och av myndigheterna svarade 100 %.
Den insamlade informationen bedöms ändå vara användbar för kommunerna och regionerna att i händelse av ett snabbt försämrat omvärldsläge kunna användas som ytterligare ett alternativ för att ge civilbefolkningen skydd.

– Uppdraget har varit viktigt för att få aktörerna i systemet att börja tänka på hur man kan komplettera och öka skyddet för befolkningen, säger Anders Johannesson, MSB:s enhetschef för befolkningsskydd.

MSB bedömer att det har skapats förutsättningar för att kunna inleda arbete med ett system för skyddade utrymmen om regeringen ger ett sådant uppdrag, nödvändiga författningsändringar genomförs och en modell för finansiering ingår.

Förslag på fortsatt arbete, författningsändringar och liknande finns i betänkandet ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen under höjd beredskap” (SOU 2022:5).

Ladda ner redovisningen av regeringsuppdraget om Skyddade utrymmen

Publicerad: 2 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:25

Senast granskad: 2 maj 2023

Till toppen av sidan