Till innehåll på sidan

Stöd till kommunal räddningstjänst gällande det nya coronaviruset

Här samlar MSB information till kommunal räddningstjänst när det gäller det nya coronaviruset. Sidan uppdateras fortlöpande.

Kontakta oss vid frågor

Räddningstjänst corona

Du kan även mejla oss tips, smarta lösningar och handfasta råd hur din räddningstjänst har löst olika frågor med anknytning till corona.

Erbjudande och stöd

Har du stöd att erbjuda, så vänd dig till Resurssamordning:

Kontakta resurssamordningen

MSB planerar för att starta igång närundervisning från 4 maj 2020

20-03-30: MSB planerar för att starta igång närundervisning från 4 maj 2020

MSB följer rekommendationer från ansvariga myndigheter och planerar utifrån det att starta igång kompletterande närundervisning från 4 maj 2020. Detta gäller framför allt utbildningar som riktar sig mot yrken inom kommunal räddningstjänst, men även andra utbildningar i begränsad omfattning.

För att MSBs närundervisning ska vara säker ur smittskyddshänsyn arbetar myndigheten nu med att ta fram nya och förstärkta hygienrutiner som kommer att användas vid genomförandet av närundervisningen. Närundervisningen kommer så långt möjligt genomföras utomhus, för att ytterligare begränsa smittspridningsrisken.

Den utbildning som MSB bedriver för kommunal räddningstjänst är samhällsviktig och av betydelse för både beredskap och för folkhälsan.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

I slutet av vecka 14 kommer den studerande och deras arbetsgivare få information om hur upplägget för just den utbildning den studerande deltar i kommer att se ut resten av terminen.

Övergripande information om hur planeringen för MSBs utbildningar kommer att läggas upp under resten av terminen kommer att publiceras på msb.se och kommer att mejlas ut till Sveriges samtliga räddningstjänster.

MSB planerar för att starta igång närundervisning 4 maj 2020

Sotning och brandskyddskontroll under särskilda förhållanden

I den situation som just nu råder kan problem uppstå att utföra sotning och brandskyddskontroll på alla objekt inom rätt frist/intervall. MSB har tagit fram en vägledning som stöd till kommunerna hur de ska resonera i den besluts- och prioriteringsprocess som kan behöva genomföras på frist/intervall och objektkategoriområdet.

PM - Prioriteringsstöd för att genomföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll med anledning av coronavirusetBarnomsorg för räddningstjänstpersonal vid beslut om stängning av förskolor och fritidshem

MSB betraktar att den kommunala räddningstjänstorganisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Om regeringen fattar beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogiskt verksamhet, ansvarar barnets eller elevens hemkommun att sådan omsorg finns tillgänglig.

Arbetsgivaren för kommunens organisation för räddningstjänst tar ställning till vilka arbetstagare (hel- eller deltid) som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet. Det är sedan arbetsgivaren som meddelar aktuell arbetstagare att denna behövs samt ber arbetstagaren att anmäla behov av barnomsorg till barnets hemkommun.

Nyhet 2020-03-27: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Skyddsutrustning för räddningstjänstpersonal

För kommunens organisation för räddningstjänst kan situationer som t.ex. bärhjälp i samband med ambulanstransporter eller IVPA-larm innebära en risk för att smittas med det nya coronaviruset.

För kommunens räddningstjänst kan en engångsoverall vara ett alternativ till larmställ. Som alternativ till engångshandskar kan kraftiga skyddshandskar i tätt material som går att desinficera användas, exempelvis kemskyddshandskar.

Exempel på filterskydd mot mikroorganismer

Exempel på val av filterskydd för kommunens organisation för räddningstjänst som skydd mot mikroorganismer

 1. Helmask (EN 136) med utbytbart partikelfilter av typ P3 (EN 143)
 2. Halvmask (EN 140) med utbytbart partikelfilter av typ P3, eventuellt kompletterad med tättsittande skyddsglasögon (korgglasögon) eller visir.
 3. Filtrerande mask FFP3/FFP2 (mask av filtermaterial enligt EN 149), eventuellt kompletterad med tättsittande skyddsglasögon (korgglasögon) eller visir.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten gör med utgångspunkt från ökande kunskaper om smittspridningen av SARS-CoV-2 och i enlighet med rekommendationerna från WHO, bedömningen att ett vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett bra barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vårdsituation, med undantag för aerosolgenererande procedurer.

Läs mer på folkhälsomyndighetens webbplatsSanering och tvätt

Om den personliga skyddsutrustningen (larmställ, handskar, stövlar) misstänks har varit i kontakt med smitta följ anvisningarna under rubriken ”Instruktion för sanering och tvätt”.

 • Instruktion för sanering och tvätt

  Lokalt utarbetade riktlinjer och rutiner för desinfektion, sanering och avfallshantering ska finnas på plats.

  Coronavirus är känsliga för ett brett utbud av desinfektionsmedel, inklusive alkoholbaserade. Ytor som kan ha kommit i kontakt med smittat material rengörs med alkoholbaserade ytdesinfektions-medel med tensider (eller annat medel enligt lokala anvisningar).

  • Vid spill av kroppsvätskor används oxiderande desinfektionsmedel (eller motsvarande enligt lokala anvisningar. Avfall hanteras enligt lokala riktlinjer och rutiner för smittförande avfall kategori B (UN3291).
  • Omhändertagande av kontaminerad skyddsutrustning, larmställ, stövlar, handskar omhändertas efter ordinarie rutiner. Se exempel på rutiner för omhändertagande av kontaminerad utrustning i Friska brandmän.

  Friska brandmän - PDFNär det gäller tvätt av kläder och textilier, exempelvis larmställ som har varit i kontakt med covid-19 bör man följa normala tvättrutiner för smittförande ämnen. European Centre for Disease Prevention and Control rekommenderar dock en tvättprocedur (avser tygtrasor/handdukar som använts för att rengöra kontaminerade ytor) som minst inbegriper maskintvätt med vanligt tvättmedel. Följ normala tvättanvisningar för 60 gradig maskintvätt med vanligt tvättmedel.

Andningsskydd

Andningsskydd FFP2 eller FFP3 används vid arbetsmoment där lokal riskbedömning anger att detta är nödvändigt. Aerosolgenererande procedurer som exempelvis hjärt-lung-räddning kan innebära en ökad risk för vårdpersonal likaväl som situationer där patienten hostar eller nyser.

 • Om andningsskydd

  Andningsskydd är en personlig skyddsutrustning som är avsedd för skydd av andningsorganen och som ska förse en användare som exponeras för förorenad luft och/eller vid syrebrist med andningsbar luft.

  Skyddsutrustningen ska tillföra andningsbar luft till användaren, t.ex. genom filtrering av den förorenade luften genom skyddsutrustningen eller genom försörjning av luft från en extern luftkälla.

  Material och andra komponenter som ingår i sådan skyddsutrustning ska väljas eller utformas och byggas in så att användaren kan andas obehindrat och med god andningshygien under den tid skyddsutrustningen används.

  Ansiktsmaskens täthet och tryckfallet vid inandning samt filtrens avskiljningsförmåga ska hålla föroreningar från omgivningen så låga att de inte är skadliga för användarens hälsa.

  Skyddsutrustningen ska vara märkt med uppgifter om utrustningens egenskaper som tillsammans med bruksanvisningen ger en utbildad och kvalificerad användare nödvändig information för att rätt kunna använda skyddsutrustningen.

  När det gäller filter ska tillverkarens bruksanvisning även ange till vilket datum nya filter i originalemballage får förvaras innan de ska destrueras. Se EU-direktiv, 2016/425.

  För att ett andningsskydd ska fungera tillfredsställande krävs det:

  • Återkommande information/utbildning kring handhavande av andningsskydd.
  • Utprovning av personligt andningsskydd.
  • Regelbundet underhåll (rengöring och filterbyten).
  • Att andningsskydden inte modifieras eller hanteras på annat sätt än enligt tillverkarens anvisningar.
  • Daglig rakning om andningsskydd med undertryck används.
  • Rätt andningsskydd för rådande arbetsförhållanden (se exempel på filterval ovan). Se Hur effektivt skyddar andningsskydd i praktiken, IVL, 2009.

Skyddsmask 90

Skyddsmask 90 i kombination med Filter 90 är en utmärkt skyddsmask som ger ett gott skydd för användaren när andningsskydd bedöms vara nödvändigt som skydd mot covid-19 smitta. Bedömningen av angiven skyddsfaktor bygger på beräkningar från FOI.

Om Skyddsmask 90 används och P3 filter ska anskaffas, kontrollera att filtren har en gänga enligt EN 148-1 (sk NATO-gänga). Vissa partikelfilter av typ 3 saknar gänga och kräver en adapter med EN 148-1 gänga.

Observera att filter 90 har ett partikelfilter som motsvarar partikelfilter klassat P3. Se mer i FMV och FOI bedömning om Skyddsmask 90 förmåga att skydda mot B-ämnen, 2020, dnr 18FMV6759-99:1.

 • Så här används och tillpassas Skyddsmask 90

  Genom att använda den förenklade tillpassningsrutinen kan även personal som saknar tidigare erfarenhet och utbildning göra en egen tillpassning av Skyddsmask 90 tillsammans med Filter 90 och därigenom snabbt (inom några minuter) börja använda denna operativt. Rutinerna för tillpassning gäller Skyddsmask 90 tillsammans med Filter 90 alternativt partikelfilter P3, samt Filter 200 (särskilt filter som tilldelats regionerna).

  Rutinen för sanering av Skyddsmask 90 tillämpas då en mask används av flera personer (ej personlig mask). I de fall användaren inte har tillgång till en personlig mask ska tillpassningsrutinen följas varje gång användaren ska använda en ny mask. Tillpassningsrutinen ska alltid ha föregåtts av en sanering i de fall masken använts tidigare eller bedöms kontaminerad av annan anledning. När det gäller aktionstid och avskiljningsgrad för filter 90, se rutiner för sanering, längst ned i dokumentet ”Rutiner för förenklat tillpassningsförfarande”. För övriga filter; följ tillverkarens anvisningar och rekommendationer.

  Dokument

  Genom att skriva ut dokumentet på berörd arbetsplats ges tydliga rutiner med instruktioner för tillpassning och sanering av Skyddsmask 90 tillsammans med bedömningen av dess skyddsfaktor avseende covid-19.

  Ladda ner rutiner för förenklat tillpassningsförfarandeLadda ner instruktionsbok Skyddsmask 90Tillpassningskontroll med Isoamylacetat

   

   

   

Tillåtet att använda skyddsmask 90

Arbetsmiljöverket har den 18 mars 2020 beslutat om att ge dispens för användning av SM90 till följande verksamheter:

 • ambulans- och räddningstjänst,
 • Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra som ska upprätthålla allmän ordning samt
 • hälso- och sjukvården.

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket 2020-03-18: Tillåtet att använda skyddsmask 90 vid pandemi Covid-19

Samverkan med regioner

Arbetsmiljön för varje arbetstagare är arbetsgivarens ansvar till vardags likväl som vid samhällsstörningar.

Behovet av samverkan är stort, särskilt angående samverkansavtal med regionen avseende bärhjälp, sjukvårdslarm, IVPA och andra sjukvårdsinsatser.

När det gäller riktlinjer och förhållningssätt avseende personalens skydd och säkerhet vid misstänkt eller konstaterad coronasmittad patient behöver dock kommunens räddningstjänst särskilt samverka med egna regionen.

Har inreseförbud påverkan på bistånd vid omfattande räddningsinsatser?

Påverkar nu gällande inreseförbud till Sverige bistånd från EU eller de nordiska länderna vid omfattande räddningsinsatser?

De inreseförbud som nu gäller för inresa till Sverige påverkar inte bistånd från länder inom EU likaväl som bistånd från de nordiska länderna, exempelvis stöd enligt Nordredavtalet.

I Sverige regleras inreseförbud sedan den 18 mars i förordning (SFS 2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Förordningen omfattar inreseförbud för utländska medborgare som befinner sig utanför EES-området. Förordningen gör dock undantag för inresa för utländska medborgare som befinner sig utanför EES området och som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige”.

Läs förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Arbetsgivarrelaterad information

Bra att veta

Kommunicera

Kommunicera externt i era kanaler

Trygghetsskapande åtgärder är viktiga nu. Försök få ut budskapet att räddningstjänsten fungerar och upprätthåller ordinarie beredskap till exempel i media och att ni jobbar aktivt för att det ska förbli så.

Kommunicera internt

Glöm inte kommunikationsbehovet gentemot egen personal. Ett tips på hur man kan göra hittar du på brandkåren Norra Dalarnas Youtubekanal, där cheferna på informerar. Budskapen är brandkårens egna, inte MSBs.
Senast granskad: 31 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan