Till innehåll på sidan

Kampanjmaterial

Här finns material för kampanjen Krisberedskapsveckan som kan fortsätta att användas 2020. Välj själv vilka aktiviteter och vilket material som ska användas lokalt. Mycket nytt kampanjmaterial kommer inför 2020-års kampanj. Det presenteras på denna sida i mars.

Skolmaterial till elever 12-16 år: diskussionsduk

Skolmaterialet om krisberedskap går att användas under Krisberedskapsveckan eller vid andra tillfällen under året, till exempel i samband med temadagar. Målet är att eleverna ska känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt förberedda på en krissituation. 2020 kommer materialet som riktar sig till skolungdomar att utökas och breddas.

Upplägg

Avsätt 1,5–2 timmar för arbetet med elevmaterialet som görs klassvis. Diskussionsduken, som eleverna arbetar med gruppvis, är indelad i fyra områden med totalt tolv frågeställningar.

Inled med en genomgång i storgrupp, ca 15 minuter. Använd gärna ppt-presentationen Krisberedskap - elevpresentation. Eleverna arbetar sedan cirka 15 minuter med varje del i diskussionsduken. Varje delområde följs av en lärarledd diskussion i storgrupp.

Till Krisberedskap - elevpresentation (ppt)Till diskussionsduken (tryckfärdig pdf)

Till lärarhandledningen

Aktivitet för ungdomar 13 - 19 år: katastroffilm med eftersnack

Många unga människor i Sverige har knappt upplevt någon samhällskris. De har heller inte levt med beredskap som en del av vardagen. Däremot har många antagligen sett katastroffilmer eller serier som på olika sätt visar jordens undergång. Med inspiration och verktyg från populärkulturen kan vi starta en bra dialog om verklighetens kriser. Det kan också vara ett bra sätt att ta tillvara ungas frågor, kunskaper och erfarenheter. Huvudaktiviteten för unga 13–19 år under Krisberedskapsveckan kallar vi för Fiction vs Reality – katastroffilm med eftersnack. Det går förstås bra att använda delar av upplägget eller att spara aktiviteten till ett senare tillfälle än Krisberedskapsveckan.

Upplägg

Grundidén är att se en spännande katastroffilm tillsammans och efteråt ha en diskussion om vad en verklig kris kan innebära lokalt och vad man som privatperson kan göra själv. Vi har valt några filmer som kan passa och som kan beställas för offentlig visning. Träffen avslutas sedan med ett kris-quiz. Med sig från aktiviteten får deltagarna ett infoblad. Ytterligare ett alternativ är att dela ut broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Du behöver:

  1. Välja film. Förslag på filmer, hur de beställs och kostnad för filmvisning hittar du i kampanjmanualen från 2019 (s.6-7). Nytt för Krisberedskapsveckan 2020 är att MSB kommer att bekosta licens för ett begränsat antal visningar.
  2. Förbereda svar på diskussionsfrågorna nedan. Till varje film finns ett antal frågor att diskutera utifrån.Diskussionsfrågor till filmerna
  3. Förbereda någon vinst till quizetKrisquiz med facit
  4. Trycka A4-infoblad som anspelar på filmtema och har fakta om krisberedskap på baksidan. Det går att lägga in kommunens egen logotype på infobladet.Infoblad CyberattackInfoblad Storm

Presentationer till kris- och krigbroschyren

Vi har tagit fram PowerPointpresentationer som kan användas i arbetet med att berätta om innehållet i broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

PPT på svenska om "Om krisen eller kriget kommer"

PPT in English about "If crisis or war comes"

Bildbank

Här finns bilder som är fria att använda inom ramen för Krisberedskapsveckan, som kan användas på egen webbplats till exempel. Det går bra att beskära dem. Ange källa: "Foto: Thomas Henrikson, MSB".

Senast granskad: 5 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan