Till innehåll på sidan

Förremiss – samråd kring förslag till uppdatering av MSBFS 2020:1 för vätgas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till uppdatering av MSB:s föreskrifter (MSBFS 2020:1) om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler samt på bifogade bakomliggande rapport, med anledning av vätgasutvecklingen.

Remisstid

Synpunkter på förremissen ska skickas in senast den 5 maj 2023.

Förslaget är inte att betrakta som ett färdigt förslag eller formell remiss, utan som ett sätt att samråda med berörda aktörer. Läs först mer om syftet med förremissen, avgränsningar och hur vi vill ha synpunkter mm, i PM:en. Använd Excel-mallen nedan för att lämna synpunkter.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till: MSB, 651 81 Karlstad. Vänligen ange diarienummer MSB 2023-04966 i ert svar.

Synpunkter på Avståndsrapporten skickas direkt till författaren marcus.runefors@brand.lth.se med kopia till registrator@msb.se och ange diarienummer MSB 2023-04966.

Sprid gärna till andra som ni tror kan vara intresserade av att lämna synpunkter. Vi är tacksamma om alla sammanställer sina synpunkter till ett svar per organisation.

Senast granskad: 29 mars 2023

Till toppen av sidan