Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:02

Ny föreskrift om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Den 16 januari 2024 beslutade MSB:s generaldirektör om en revidering av MSBs föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Dessa reviderade föreskrifter (MSBFS 2024:4) träder i kraft 2024-03-01 då MSB:s föreskrifter (MSBFS 2021:9) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster upphör att gälla.

MSB har, med stöd av förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, utfärdat föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Enligt förordningen ska föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga uppdateras minst vartannat år. De första föreskrifterna utfärdades i samband med implementeringen av direktivet i svensk rätt (MSBFS 2018:7) och uppdaterades några år senare genom MSBFS 2021:9. MSB har nu genomfört ytterligare en översyn av myndighetens föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och sett ett behov av förändringar och förtydliganden vilket framgår av de reviderade föreskrifterna MSBFS 2024:4.

I samförstånd med sektorsmyndigheter

Detta har genomförts i samförstånd med de sektorsmyndigheter som utövar tillsyn över de leverantörer av samhällsviktiga tjänster som identifieras genom MSB:s föreskrifter. Vid denna avstämning har det inkommit önskemål från Energimyndigheten och Finansinspektionen om förtydliganden i 3 kap. Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energi samt 5 kap. Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom bankverksamhet. Övriga tillsynsmyndigheter har inte identifierat några behov av justeringar.

Ändringarna avser alltså i huvudsak begränsade förtydliganden av kriterier för att avgöra om en leverantör är samhällsviktig eller inte.

MSBFS 2024:4 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Publicerad: 24 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:02

Senast granskad: 24 januari 2024

Till toppen av sidan