Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger er möjligheten att lämna synpunkter på ett uppdaterat förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning som remitterades våren 2022.

Remisstid

Vi önskar få era synpunkter senast 15 september 2023.

Föreskrifterna beräknas träda ikraft under senhösten 2023.

Ytterligare upplysningar lämnas av Johannes Forsberg, johannes.forsberg@msb.se.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till:

MSB, 651 81 Karlstad.

Vänligen ange diarienummer 2021- 11580 i ert svar.

MSB har hanterat alla inkomna remissynpunkter. Totalt inkom ca 1200 synpunkter från ca 70 remissinstanser. En del synpunkter har föranlett mindre ändringar, en del paragrafer har helt tagits bort och andra är oförändrade. Som helhet har inga stora förändringar gjorts i det nuvarande förslaget och önskar därför inte heller synpunkter på helheten.

Däremot önskar MSB synpunkter på om det medför några faktiska problem att ta bort den tidigare remitterade skrivningen 5 kap. 1 § (se dokumentet Missiv remiss 2023). Efter att ha tagit del av tidigare remissvar har MSB konstaterat att det i dagsläget inte är praktiskt genomförbart att genomföra denna reglering, dels då avgränsningen mot annan lagstiftning blir komplicerad, dels att omfattningen av antalet kontroller som tillkommer för ackrediterade kontrollorgan inte är säkerställd. MSB uppfattar också att det i dagsläget finns fungerande system som tar hand om kontrollerna av dessa rör.

Senast granskad: 12 juni 2023

Till toppen av sidan