Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

MSB har tagit fram ett förslag på föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter. Syftet med föreskrifterna är att precisera vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagstiftningen.

Remisstid

Vi önskar era synpunkter senast 3 november 2023 via e-post till registrator@msb.se.

Märk ert svar med MSB 2022-07200.

Frågor hänvisas till:

Omar Harrami, 010-240 5359, omar.harrami@msb.se

Anna Nordahl, 010-240 5105, anna.nordahl@msb.se

MSB remitterar här förslag på föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i samhällsviktiga verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

Föreskrifterna kommer att beslutas under förutsättning att regeringen som planerat ger MSB nödvändiga bemyndiganden med stöd av den kommande lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Syftet med nya föreskrifterna är att ange vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar ska skydda svenska säkerhetsintressen. Lagförslaget innebär att en myndighet får möjlighet att granska, och om nödvändigt förbjuda utländska direktinvesteringar i svenska företag, vars verksamhet har betydelse för svenska säkerhetsintressen. Syftet med den nya lagen är att hindra att värdefull teknik, information eller strategiskt viktiga fastigheter kontrolleras av främmande makt på ett sätt som inte är önskvärt. Den nya lagen börjar gälla den 1 december 2023.

I slutbetänkandet från Direktinvesteringsutredningen föreslås att MSB får bemyndigande att föreskriva vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagstiftningen och därmed bli anmälningspliktiga.

Förslaget till föreskrifter har, så som slutbetänkandet föreslår, utarbetats i samråd med den föreslagna granskningsmyndigheten och de i granskningssystemet ingående samverkansmyndigheterna. Förslaget bygger på underlag som MSB tagit fram i samråd med beredskaps- och expertmyndigheter under våren 2023.

I arbetet med identifiering av relevanta samhällsviktiga verksamheter har urvalet gjorts utifrån MSB:s lista med viktiga samhällsfunktioner och standard för svensk näringsgrensindelning, med beaktande av beredskapssektorernas ansvarsområden. Den övergripande indelningen av berörda verksamheter har gjorts utifrån strukturen i standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Denna internationella struktur för verksamhetsindelning är känd inom näringslivet och har bedömts underlätta självidentifiering om verksamheten omfattas av reglerna.

Svara på remissen

MSB tar tacksamt emot synpunkter på de samhällsviktiga verksamheter som föreslås omfattas av föreskrifterna, samt synpunkter på konsekvensutredningen.

Granska urvalet av de verksamheter där utländskt ägande bedömts kunna inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

  • I de fall beskrivningen av den angivna verksamheten är omfattande och riskerar att träffa verksamheter som inte avses med lagen, lämna förslag på avgränsningar.
  • I de fall beskrivningen av den angivna verksamheten är allt för begränsande och riskerar att verksamheter som avses med lagen förbises, lämna förslag på kompletteringar.
  • Om ni bedömer att en verksamhet helt saknas, lämna förslag på komplettering med en motivering.
  • Om ni bedömer att en verksamhet inte alls är relevanta, motivera varför den bör utgå.

Senast granskad: 22 september 2023

Till toppen av sidan