Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

Större risk för skogsbrand i framtiden i stora delar av landet

En studie SMHI tagit fram på uppdrag av MSB visar att högriskperioderna för brandrisk kommer bli längre och ske oftare från mitten av århundrandet i södra Sverige och Norrlands kustland.

Studien ger ett underlag för hur klimatförändringen påverkar brandrisken och vilka anpassningsåtgärder som både kommunala räddningstjänster, mark- och skogsägare samt skogsbruket behöver ta hänsyn till och planera för i framtiden.

Ett varmare klimat leder till en ökad uttorkning av marken och att de torra perioderna blir längre och kommer oftare. Samtidigt leder klimatförändringarna till att det generellt bli mer nederbörd över året, som kan ge en motverkade effekt.

Det är också tydligt att brandrisken kommer skilja sig åt mellan olika delar av landet. Studien visar på en tydlig ökning av brandrisken i södra Sverige samt längs Norrlands kustland. Allra störst ökning sker i sydöstra Sverige.

– Den här studien visar tydligt på att de områden som redan har störst brandrisk i Sverige får än mer ökad risk. Det är därför viktigt att man redan nu planerar och förbereder sig för att hantera den framtida riskförändringen, då perioder med stor brandrisk blir vanligare och längre samt på en påtagligt högre brandrisknivå, säger Stefan Andersson, handläggare inom naturolyckor och skogsbrand på MSB.

Medellängden av säsongen med hög brandrisk (vänster) och framtida förändringen i antal dagar från det historiska värdet (höger). Varje panel visar medianvärdet för hela klimatmodellensemblen. Platser med stora osäkerheter är maskerade med grå färg.

Mer utsläpp ökar brandrisken

Studien genomfördes med en brandriskmodell som beräknar hur olika meteorologiska parametrar som temperatur, nederbörd, relativ luftfuktighet och vindhastighet påverkar fuktkvoten i de ytliga markskikten i skogen och vi får då fram brandrisken under olika framtida klimatscenarier.

– Vi kör modellen med framtidsscenarier baserade på olika stora utsläpp av växthusgaser, och det blir då tydligt att ju mer vi släpper ut – desto större ökning blir det av perioder med hög brandrisk, säger Peter Berg som varit projektledare för studien och är chef för den hydrologiska forskningen på SMHI.

Studien MSB beställt omfattar det största underlaget hittills för beräkningar av brandrisk i ett framtida klimat i Sverige. Man har i studien använt flera klimatmodeller för att beskriva de olika klimatscenarierna.

Studien använder FWI-modellen, Fire Weather Index, som utvecklats i Kanada och som används på SMHI för att ta fram brandriskprognoser. Modellen tar hänsyn till fuktkvoten i skogens markskikt och beräknar utifrån detta brandrisken och spridningsrisken för en kanadensisk skogsbrand, som i stor utsträckning även liknar de svenska skogarna.

Framtida brandrisk – förändringar i perioder av hög brandrisk enligt FWI-modellen

Information och råd om brandrisker

Publicerad: 18 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

Senast granskad: 18 mars 2024

Till toppen av sidan