Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:49

Ökat antal insatser till Ukraina under 2023

Varje år summerar MSB insatsverksamheten i en insatsrapport. Under året har över 340 internationella insatser genomförts varav närmare 180 stycken till Ukraina.

Kriser i världen har under 2023 fortsatt att öka från redan höga nivåer. De länder som tagit emot mest stöd är Ukraina, Etiopien och Somalia. Sett till insatsernas ekonomiska omfattning så var även Turkiet och Haiti stora insatsländer för MSB under 2023. Totalt har 341 internationella insatser genomförts under 2023, vilket kan jämföras med 2022 då antalet var 265. Allra störst är stödet till krigsdrabbade Ukraina, vilket under 2023 sammantaget har inneburit närmare 180 insatser bestående av bland annat cirka 100 sekonderade experter och 4 400 ton donerat materiel.

─ Ytterligare stöd har innefattat medicinska evakueringar av patienter och anhöriga. Inom ramen för den övergripande insatsen på EU-nivå är Sverige bland de tio länder som har tagit emot flest patienter, säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning.

MSB har under året arbetat intensivt med att genomföra och planera för än mer omfattande insatser kopplat till Ukrainas behov efter Rysslands fullskaliga invasion.

─ De insatser som genomförts har bidragit till att minska de negativa effekterna av kriget, bland annat genom att stärka ukrainska myndigheters förmåga att svara upp mot de behov som finns i landet. Stödet har innefattat sekonderade krishanteringsexperter till FN och EU, samt omfattande akut materielstöd till ansvariga ukrainska myndigheter inom bland annat energi, räddningstjänst och minhantering, säger Robert Wallén.

Ökat behov av internationella insatser

I och med ett försvårat omvärldsläge, men också för att kriser blir mer komplexa och utdragna, ser MSB inom ramen för den internationella insatsverksamheten en stor sannolikhet för ökat behov av freds- och säkerhetsfrämjande-, resiliens - och humanitära insatser. MSB har förmåga att snabbt anpassa insatsverksamheten efter omvärldsutvecklingen. Det innefattar även att kunna hantera flera parallella händelser och på ett flexibelt sätt kunna ställa om mellan olika scenarion, från kraftiga skyfall till skogsbränder till konsekvenser av krig och naturkatastrofer samtidigt som vi fokuserar på ett långsiktigt stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad efter katastrofer. MSB samarbetar med en bredd av multilaterala och lokala organisationer, kapacitetsstärkande till myndigheter i insatsländer och har bidragit till att stärka EU, FN och OSSE:s förmåga i sina uppdrag.

Årsrapport för insatsverksamheten 2023

Publicerad: 19 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:49

Senast granskad: 19 mars 2024

Till toppen av sidan