Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Fortsatt fokus på civilt försvar i MSB:s budgetunderlag

MSB:s budgetunderlag för kommande år präglas av det allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläget och de avgörande satsningar som måste göras inom totalförsvaret för att stärka Sveriges förmåga att vara motståndskraftigt mot ett väpnat angrepp.

Den totalförsvarsproposition som regeringen väntas lämna till riksdagen kommer att sätta ramarna för en stor del av MSB:s verksamhet framöver och tempot i arbetet med att bygga upp ett modernt civilt försvar behöver fortsatt öka. MSB har ett brett uppdrag som är i behov av stora satsningar framöver.

Några nedslag i vad MSB lyfter i sitt budgetunderlag 2025-2027

  • Det viktiga arbete som påbörjats avseende att stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap med bland annat personalförsörjning genom civilplikt kommer fortsatt att behöva stärkas kommande år.
  • Förmågan att upprätthålla en nödvändig försörjning vid krigsfara och krig har utvecklats endast i begränsad omfattning under det senaste året och inom försörjningsberedskapsområdet behöver ett stort arbete göras framöver.
  • Digitaliseringen i samhället går allt snabbare. Det breda arbetet med informations- och cybersäkerhet behöver därför fortsatt stärkas. Satsningarna i budgetunderlaget behövs för att stärka det förebyggande arbetet men det handlar också om förstärkningar i form av operativt stöd samt övning för att öka förmågan att hantera cyberhändelser i samhället.
  • Det kommande svenska Natomedlemskapet ställer krav även på de civila delarna av totalförsvaret. Förberedelser pågår för att integrera det civila beredskapssystemet i Natos strukturer och processer men fortsatt arbete kommer att behöva göras även kommande år.
  • När det gäller olycks- och krisberedskapsperspektivet lyfter MSB behov av medel för att stärka samhällets förmåga att hantera allvarliga naturolyckor och samhällsstörningar. MSB äskar därför medel för finansiering avseende luftburen skogsbrandsberedskap samt fortsatt stöd till förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

MSB:s budgetunderlag 2025-2027

Publicerad: 1 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:00

Senast granskad: 1 mars 2024

Till toppen av sidan