Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:14

Nya versioner av Skydda dig mot brand

MSB har reviderat material inom brandförebyggande arbete - Skydda dig mot brand hemma och Skydda dig och dina grannar mot brand.

MSB har under våren reviderat material inom det brandförebyggande arbetet. Materialet finns att ladda ner eller beställa kostnadsfritt från MSB:

Publikation

Skydda dig och dina grannar mot brand

Publikationsnummer: MSB2331

Utgivningsår: 2024

Detta anslag ger några enkla råd om hur man kan skydda sig och sina grannar mot brand. Anslaget kan till exempel sättas upp i trapphus i flerfamiljshus.

Omslagsbild för  Skydda dig och dina grannar mot brand

Publikationsnummer: MSB2331

Utgivningsår: 2024

Publikation

Skydda dig mot brand hemma

Publikationsnummer: MSB2330

Utgivningsår: 2024

Information på lätt svenska om brandskydd i bostäder, hur man minskar brandrisker och agerar vid en eventuell brand.

Omslagsbild för  Skydda dig mot brand hemma

Publikationsnummer: MSB2330

Utgivningsår: 2024

Öka kuskapen för att förebygga brand

Publikationerna ska öka kunskapen om bränder och hur det går att förebygga bränder i bostadsmiljö.

Var och en ska lära sig om hur det går att minska risken för brand i sin bostad och hur de ska agera om en brand uppstår. Materialet visar också hur det på ett bra sätt går att samverka med sina grannar vid sådana händelser. I materialet finns även länkar till ytterligare information om grannsamarbete i kris.

MSB rekommenderar att sätta upp anslaget i trapphus och gärna dela ut foldern till boende.

Grupper med sämre brandskydd

I den senaste Brandundersökningen (2022) kan man utläsa att det finns grupper som har sämre brandskydd i hemmet och sämre kunskap om hur man agerar vid brand. Därför vill MSB särskilt nå ut med den här informationen till de grupperna. Exempel på sådana grupper är hushåll som:

  • består av ensamstående
  • lever utan barn
  • bor i flerbostadshus
  • bor i hyresrätt
  • bor i tätort med många invånare
  • har låg inkomst
  • bor i storstad.

Grupp med högre förekomst av brand

En särskilt utpekad målgrupp som har högre förekomst av brand i bostad är ensamstående med barn. Denna hushållsgrupp har dock ofta förmåga att hantera en brand utan att omkomma, men det kan ändå leda till betydande egendomsskador. Undersökningen visar också att några av dessa grupper generellt sett har övat mindre med handsläckare och även planerat utrymning i lägre utsträckning.

Publicerad: 22 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:14

Senast granskad: 22 maj 2024

Till toppen av sidan